News/Events

News

Opustil nás zakladateľ Ústavu polymérov SAV, Ing. Milan Lazar, DrSc.

Len nedávno sme v dobrej pohode oslávili 90-tiny Ing. Milana Lazára DrSc. S o to väčším zármutkom sme prijali správu o jeho úmrtí 14. júna 2019. Vo veku 91 rokov odišiel nestor rozvoja makromolekulovej vedy na Slovensku, vynikajúci vedec, uznávaný odborník v oblasti štúdia syntézy, reaktivity a modifikácie polymérov. Bol otcom myšlienky vytvoriť na Slovensku centrum pre rýchlo sa rozvíjajúcu náuku o polyméroch. Vďaka jeho cieľavedomosti a aktivite vznikol v roku 1963 Ústav polymérov SAV. Vo veku 36 rokov bol menovaný jeho prvým riaditeľom (1963-1971). Po zmene politických pomerov bol opäť ustanovený do tejto funkcie v roku 1990. Progresívny trend bádania vytýčený Milanom Lazárom pre vznikajúci ústav prežil éru normalizácie a je výrazný aj v súčasnej dobe. Svedčí to o správnom rozhodnutí pri profilovaní vedeckého programu Ústavu polymérov pred viac ako polstoročím.

Vedecká dráha Milana Lazára sa vyznačuje neobyčajnou invenciou a realizácia jeho myšlienok a nápadov sa stala aj prostredníctvom jeho doktorandov základným predpokladom úspešného napredovania Ústavu polymérov SAV. Na ústave bol výraznou vedeckou a morálnou autoritou s veľkým nadhľadom a výrazným ľudským potenciálom. V jeho prítomnosti sa vždy spozornelo v očakávaní nových nápadov a otázok k podstate problému. Milan Lazár vtisol Ústavu polymérov osobité rysy tým ako vedel vytvoriť tvorivú pracovnú atmosféru so vzácnym spojením prísnej vedeckej argumentácie s priateľským prístupom k spolupracovníkom. Výnimočný bol aj jeho prístup k riadeniu. Bol založený nie na príkazoch a nátlaku, ale na presviedčaní, vecnej argumentácii, na možnosti viesť s ním kedykoľvek „dišputy“ na akékoľvek témy.

Milan Lazár významne prispel k opisu reakcií voľných radikálov pri syntéze a modifikácii polymérov. Zaoberal sa mechanizmom iniciácie polymerizačných a sieťovacích reakcií pri rozklade zlúčenín produkujúcich voľné radikály. Napríklad pri sieťovaní polyetylénu, príprave iniciačného systému pre kontinuálnu polymerizáciu metyl metakrylátu, pri vytváraní svetlocitlivých vrstiev pre offsetovú tlač, pri príprave mediátorov transportu kvapalín z porézneho polyetylénu a iných aplikáciach. V roku 1969 ako školitel doktoranda E. Borsiga bol spoluobjaviteľom nového mechanizmu radikálovej polymerizácie. Ten spočíva v reiniciačnej reakcii polymerizácie labilne viazanými fragmentmi primárne použitého iniciátora. V šúčasnosti tento mechanizmus tvorí významné odvetvie syntézy polymérov a kopolymérov s požadovanou architektúrou a kontrolovanými molekulovými charakteristikami. Tieto a mnohé ďalšíe poznatky publikoval Milan Lazár so spoluautormi vo viac ako 130 vedeckých prácach uverejnenými v renomovaných časopisoch. Je spoluautorom 5 monografií a viac ako 30 patentov. Za zásluhy o rozvoj prírodných vied získal štvoro vyznamenaní a to Striebornú čestnú plaketu Dionýza Štúra, Zlatú čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča, Zlatú čestnú plaketu Dionýza Štúra a v roku 1997 prezidentom Slovenskej republiky mu bol zapožičaný Rad Ľudovíta Štúra I. Triedy za významné zásluhy o založenie a rozvoj slovenskej školy makromolekulovej chémie.

V roku 2017, v roku 55. výročia ustanovenia Ústavu polymérov medzinárodný zbor hodnotiteľov vyhodnotil prácu ústavu ako vynikajúcu. K úspechu viedla tvorivá a usilovná vedecká práca zamestnancov, ale aj menej často pripomínané pracovné prostredie žičlivé pre tvorivú vedeckú prácu. Toto bolo pripravované a vznikalo dávno pred týmto úspechom práve pôsobením mimoriadne rozhľadeného prvého riaditeľa Ústavu polymérov Milana Lazára. Patrí k ojedinelým vedeckým osobnostiam a aj keď svojich spolupracovníkov v mnohých smeroch prevyšoval, umožňoval im profesionálny rast a povzbudzoval ich k vyššej a tvorivej aktivite. Pri ostatnom rozhovore s Milanom Lazárom, kedy sa úprimne tešil z úspechu pracovníkov Ústavu polymérov, povedal: „Po veľkom úspechu si oddýchnite, ale neoddychujte príliš dlho“. Priliehavé k povahe Milana Lazára, ktorý sa tak významne zapísal do rozvoja vedy nielen na Slovensku.

Odišiel človek s veľkým „Č“, ktorý svoje nadšenie, vieru a ciele vedel prenášať na svoje okolie. Patrí k legendám slovenskej polymérnej vedy. Jeho vplyv formoval nielen súčasníkov, ale aj viaceré ďalšie generácie nasledovníkov. Trvalo sa zapísal do povedomia slovenskej vedeckej komunity.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka so zosnulým Ing. Milanom Lazárom bude v pondelok 24. Júna 2019 o 9:30 v Bratislavskom krematóriu.

Ing. Juraj Pavlinec, PhD.