Expertises DCM

EXPERTÍZY

Rozvinutou oblasťou praktického využitia výskumných výsledkov na Ústave polymérov SAV je oblasť vývoja, skúšok, výroby a aplikácie špeciálnych adhezív – lepidiel. Naše pracovisko sa zaoberá touto problematikou už viac ako 25 rokov a poznatky získané počas tohto obdobia sú s úspechom využívané firmami na Slovensku i v zahraničí. Ústav polymérov disponuje odborníkmi, ktorí na požiadanie záujemcu posúdia daný problém, navrhnú a spracujú adekvátnu technológiu prípravy lepených povrchov, navrhnú vhodné adhezívum – lepidlo, overia daný systém v laboratórnych podmienkach a vypracujú technológiu jeho aplikácie. Pre špeciálne prípady sú na ústave podľa požiadaviek záujemcov pripravované adhezíva “na mieru” z celej škály adhezív na báze epoxidov, polyuretánov ako i disperzných lepidiel.

EXPERTÍZNA A KONZULTAČNO-PORADENSKÁ ČINNOSŤ:

Tím odborných pracovníkov Ústavu polymérov z oblasti adhezív na požiadanie spracuje a poskytne:
• expertízu a posúdenie možností riešenia daného problému
• jeho teoretické riešenie
• overenie riešenia v laboratórnych podmienkach
• návrh technologického postupu pri riešení problému
• vypracovanie pracovných postupov a receptov
• dodávku vlastného produktu, prípadne doporučenie iného produktu
• konzultačno-poradenská činnosť pri aplikáci produktu a pri riešení technologických problémov
• v prípade potreby aj priamo na mieste aplikácie

ŠPECIÁLNE ADHEZÍVA GRAVIPOL:

Na základe požiadaviek z praxe boli na Ústave polymérov v rámci inovačného procesu vyvinuté nasledovné adhezíva GRAVIPOL:

GRAVIPOL ECO:
• predstavuje ekologické adhezívum na báze vodnej disperzie s trvalou lepivosťou, ktoré je určené na lepenie nasiakvých i nenasiakavých materiálov ako napr. korok, guma, papier, PVC, plastové fólie, polyetylén, polypropylén, polystyrén atď. a ich kombinácií,
• po nanesení na lepený materiál sa vytvára samolepivý film aplikovateľný v prípade nasiakavých materiálov prakticky okamžite, v prípade nenasiakavých materiálov po krátkom (cca 5 min.) predsušení.
• je vhodný na izolácie potrubí a telekomunikačných káblov použitím papiera alebo plastických fólií,
• je vhodný na nalepovanie etikiet na plastové, sklenené alebo kovové obaly,
• je ho možné použiť v rozmedzí teplôt –30 až +80 stupňov C.

VLASTNOSTI GRAVIPOLU ECO:
• vyznačuje sa trvalou lepivosťou a vytvára transparentné samolepivé filmy.
• umožňuje rýchle vytvorenie adhéznych spojov.
• nevyžaduje osobitnú úpravu lepených povrchov a je aplikovateľný aj na čiastočne znečistený povrch napr. prachom alebo mastnotou.

GRAVIPOL ELECTRO:

• predstavuje skupinu elektricky vodivých adhezív/tmelov, určených na vytvorenie elektricky vodivých spojov, prípadne vrstiev tieniacich elektromagnetické žiarenie,
• môže nahradiť pájkovanie, vylúči miestne prehriatie prvkov konštrukcie, ktoré sa nevyhnutne vyskytuje pri pájkovaní,
• zabezpečí elektricky vodivé spojenie vytvorením adhéznych spojov medzi rôznymi vodivými/nevodivými materiálmi,
• umožňuje elektricky vodivo spájať prvky na ťažko prístupných miestach,
• umožňuje vytvoriť čiastočne ohybné elektricky vodivé spoje/vrstvy.

TYPY GRAVIPOL-u ELECTRO
GRAVIPOL ELECTRO-1 je jednozložkové vodou riediteľné/umývateľné adhezívum. (Po odparení vody je elektricky vodivá vrstva vo vode nerozpustná.!) Pre špeciálne účely je možné pripraviť:
GRAVIPOL ELECTRO-s na báze organického rozpúšťadla.
GRAVIPOL ELECTRO-2 je dvojzložkové adhezívum na báze epoxidových živíc.


GRAVIPOL FLEX:
• predstavuje skupinu univerzálnych dvojzložkových adhezív/tmelov so zvýšenou flexibilitou pri nízkych teplotách a vysokou pevnosťou spojov pri lepení najrôznejších materiálov. Je určený na lepenie kovov, skla, keramiky, porcelánu, dreva, stavebných hmôt, kože, gumy, väčšiny plastov (okrem polyolefínov), na lepenie podlahovín, keramických obkladov a pod.
• je ho možné použiť ako reparačný tmel pri oprave automobilových karosérií.
• môže slúžiť ako tesniace médium vo vodnom prostredí – ako strešná flexibilná izolácia a pod.
• rozsah jeho použitia je v rozmedzí teplôt –30 až +110 stupňov C.

VLASTNOSTI:
GRAVIPOL FLEX je poskytovaný v širokej škále viskozít – od zalievacej hmoty až po tmely, ktoré majú tixotrópne vlastnosti a umožňujú prácu na kolmých povrchoch.
• je prakticky neobmedzene odolný voči vode, odolný voči pôsobeniu stredne silných kyselín a zásad, slabo odoláva účinkom ropných látok.
• vykazuje dlhodobú vysokú pevnosť spojov v širokom rozmedzí teplôt.


GRAVIPOL THERMO:

predstavuje skupinu dvojzložkových termostabilných adhezív/tmelov, určených na lepenie kovov, keramiky, skla a stavebných hmôt. Adhezíva sú vhodné na lepenie a opravu rôznych tepelných zariadení ako sú kotly, olejové vane motorov, hydraulické systémy, čerpadlá, vulkanizačné lisy. Vo forme tmelu je ho možné použiť ako reparačný tmel pri oprave karosérií automobilov, lodí a podobne.
VLASTNOSTI:
• GRAVIPOL THERMO dlhodobo odoláva teplotám do 160 stupňov C,
• má tixotrópne vlastnosti, umožňujúce prácu na vertikálnych povrchoch,
• je odolný voči bežným organickým rozpúšťadlám, vode, slabým kyselinám a zásadám,
• je možné použiť aj na vlhké povrchy,
• po vytvrdnutí je ho možné obrábať všetkými bežnými postupmi – brúsením, frézovaním,sústružením a pod.


GRAVIPOL POWER:
je dvojzložkové kompozitné adhezívum na báze epoxidov plnené anorganickým plnivom vyvinuté špeciálne na použitie pri konštrukci železničných tratí.
GRAVIPOL POWER sa používa na spevnenie spoja koľajová podkladnica – (drevený) podval. Simulované skúšky spevneného spoja ukázali, že pri použití GRAVIPOL-u POWER je jeho životnosť dvoj- až trojnásobná v porovnaní s pôvodnou konštrukciou.