PhD study

The Polymer Institute SAS is an accredited workplace for education in the following fields of study

16. Chemical engineering and technology – guarantor Ing. Igor Lacík, DrSc.

17. Chemistry – guarantor Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.

and within that the following doctoral study programs

Technology of polymeric materials                (FCHPT STU– SK, ENG)

Physical Chemistry                                       (Prif UK – SK, FCHPT STU – SK, ENG)

Organic Chemistry                                       (Prif UK – SK, FCHPT STU – SK, ENG)

Podmienky pre prijatie na DŠ:

Po vypísaní prijímacieho konania treba na sekretariáte Ústavu polymérov vyplniť prihlášku na DŠ (tlačivo ŠEVT 493990) a priniesť životopisoverenú kópiu diplomu alebo potvrdenie o ukončení štúdia v prípade nových absolventov. Záujemci sa v prihláške uchádzajú spravidla o jednu z vypisaných tém ku konkrétnemu školiteľovi.

Úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru (koná sa v mesiaci jún); prijímacie konanie je neverejné pred viacčlennou komisiou. Komisia na základe prijímacieho pohovoru (cieľom pohovoru je zistenie všeobecných vedomostí z fyzikálnej, organickej a makromolekulovej chémie v rozsahu vysokoškolského učiva, stupňa znalosti cudzích jazykov a diskusia okolo zamerania diplomovej práce absolventa) určí poradie úspešných uchádzačov, ktorí vyhoveli požadovaným kritériám.

Doktorandi po úspešnej skúške a prijatí budú mať zvýhodnené finančné podmienky pre doktorandské štúdium.

Nástup na doktorandské štúdium je obvykle 2. septembra.

Doktorandské štúdium je možné absolvovať formou denného štúdia, pre ktoré zatiaľ neboli stanovené žiadne poplatky, alebo externe, kedy všetky výdavky hradí zamestnávateľská organizácia.