PhD štúdium

Ústav polymérov SAV je akreditovaným pracoviskom pre školenie v študijných odboroch

16. Chemické inžinierstvo a technológia – garant Igor Lacík

17. Chémia – garant Jaroslav Mosnáček

a v rámci toho doktorandských študijných programov

Technológia polymérnych materiálov        (FCHPT STU– SK, ENG)

Fyzikálna chémia                                  (Prif UK – SK, FCHPT STU – SK, ENG)

Organická chémia                                 (Prif UK -SK, FCHPT STU – SK, ENG)

Podmienky pre prijatie na DŠ:

Po vypísaní prijímacieho konania treba na sekretariáte Ústavu polymérov vyplniť prihlášku na DŠ (tlačivo ŠEVT 493990) a priniesť životopisoverenú kópiu diplomu alebo potvrdenie o ukončení štúdia v prípade nových absolventov. Záujemci sa v prihláške uchádzajú spravidla o jednu z vypisaných tém ku konkrétnemu školiteľovi.

Úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru (koná sa v mesiaci jún); prijímacie konanie je neverejné pred viacčlennou komisiou. Komisia na základe prijímacieho pohovoru (cieľom pohovoru je zistenie všeobecných vedomostí z fyzikálnej, organickej a makromolekulovej chémie v rozsahu vysokoškolského učiva, stupňa znalosti cudzích jazykov a diskusia okolo zamerania diplomovej práce absolventa) určí poradie úspešných uchádzačov, ktorí vyhoveli požadovaným kritériám.

Doktorandi po úspešnej skúške a prijatí budú mať zvýhodnené finančné podmienky pre doktorandské štúdium.

Nástup na doktorandské štúdium je obvykle 2. septembra.

Doktorandské štúdium je možné absolvovať formou denného štúdia, pre ktoré zatiaľ neboli stanovené žiadne poplatky, alebo externe, kedy všetky výdavky hradí zamestnávateľská organizácia.