Verejné obstarávanie

Ústav polymérov SAV v Bratislave, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), zverejňuje na tejto stránke dokumenty verejného obstarávania.

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
SÍDLO: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
č. účtu (IBAN): SK78 8180 0000 0070 0000 0088
IČO: 00586 927
DIČ: SK2020830702
IČ DPH: nie sme platcami DPH

Kontaktná osoba pre VO: RNDr. Agnesa Fiedlerová
E-mail: Agnesa.Fiedlerova@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 4346
Fax.: 02/ 3229 4329

rok 2020

 Výzvy na predkladanie ponúk
    CEMEA (ITMS2014+: 313021T081): „Rekonštrukcia laboratórií Ústavu polymérov SAV“ 
      Informácia o zmene lehoty na predkladanie ponúk (pdf)
      Výzva na predloženie ponuky (pdf)
      Príloha 1a – výkaz výmer (xlsx)
      Prílohy 2 až 7 (pdf)
      Zmluva o dielo – návrh (pdf)

    „Zariadenie na meranie kontaktného uhla s príslušenstvom“
      Výzva na predloženie ponuky (pdf)

rok 2019

 Výzvy na predkladanie ponúk
    “Zabezpečenie služieb správy a údržby IT infraštruktúry 2019”
      Výzva na predloženie ponuky (pdf)
      Návrh zmluvy (pdf)

rok 2018

 Výzvy na predkladanie ponúk
    Interreg 1/2018: “Digitálny mikroskop”
      Výzva na predloženie ponuky (pdf)
      Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu plnenia (pdf)
      Príloha č. 2: Návrh uchádzača na plnenia kritéria (pdf)
      Príloha č. 3: Kúpna zmluva – návrh (pdf)


Ústav polymérov SAV v Bratislave, verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. (1) písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), zverejňuje na tejto stránke.

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
SÍDLO: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ing. Igor Lacík, DrSC.

email: Agnesa.Fiedlerova@savba.sk
02/ 3229 434602/ 3229 4346
Fax.: 02/ 3229 4329

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
č. účtu: 7000000088/8180

IČO: 586 927
DIČ: SK2020830702
IČ DPH: nie sme platcami DPH

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2016