Rada mladých vedcov Ústavu polymérov SAV

Rada mladých vedcov (RMV) vznikla v roku 2002. Je to združenie PhD. študentov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, pracujúcich na Ústave Polymérov SAV.

K hlavným záujmom RMV patrí zvýšenie profesionálnej úrovne mladých vedcov, zlepšenie ich “soft skills”. Taktiež šírenie poznatkov a vedomostí navzájom, kvôli možnostiam spolupráce na výskumných projektoch a zvýšeniu konkurencieschopnosti projektových zámerov. Za týmto účelom organizujeme každý mesiac semináre, kde prezentujeme naše výsledky, ako aj možnosti využitia dostupného prístrojového vybavenia v rámci Ústavu polymérov. Okrem našich RMV stretnutí organizujeme aj semináre za účasti pozvaných mladých vedcov z iných slovenských inštitúcií ako aj zo zahraničia za účelom oboznámenia sa s najnovšími trendami v súčastnosti. Ďalším cieľom RMV je podpora teambildingu prostredníctvom spoločných športových a kultúrnych aktivít.

Časť členov RMV

Od roku 2007 RMV organizuje workshop BYPoS (Bratislava Young Polymer Scientists Workshop). Ide o workshop s medzinárodnou účasťou, ktorý je určený pre mladých vedcov, ktorí sa venujú rôznym oblastiam makromolekulovej chémie. Cieľom workshopu je podnietiť diskusie a podporiť výskumnú spoluprácu. Viac tu: polymer.sav.sk/bypos/.