Rada pre externú komunikáciu Ústavu polymérov SAV, v. v. i.

Založená v roku 2020 ako poradný orgán vedenia ústavu. Jej úlohy sú:

1. Pripravuje stratégiu mediálnej a  komunikačnej politiky ústavu, koncepciu firemnej identity ústavu  a  definuje podmienky pre jej konkrétnu realizáciu.

 2. Iniciatívne sa vyjadruje ku koncepčným otázkam rozvoja vzťahov ústavu k verejnosti, najmä k propagácii vedecko-výskumnej činnosti a  k mediálnej podpore aktuálnych udalostí ústavu.

3. Spolupracuje s jednotlivými oddeleniami ústavu pri   medializácii významných výsledkov vedecko-výskumných projektov a úloh riešených na ústave a iniciatívne predkladá vedeniu ústavu podnety a námety na  ich komunikáciu smerom k verejnosti.

Zasadá niekoľkokrát ročné a jej súčasné zloženie je nasledovné:

Predseda rady:Mgr. Z. Špitalský, PhD.
Interní členovia:RNDr. D. Bondarev, PhD.
Mgr. J. Kollár, PhD.
Ing. D. Račko, PhD.
Ing. I. Lacík, DrSc.
Ing. M. Mičušík, PhD.
Mgr. J. Kronek, PhD.
Mgr. Z. Benková, PhD.
Mgr. M. Kováčová, PhD.
Externý člen:PhDr. Katarína Ikrényiová (Slovenský plastikársky klaster)