Práca u nás

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúcich oddelení Ústavu polymérov SAV, v. v. i.

Vedenie Ústavu polymérov SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 842 36 Bratislava, v zmysle §5 Zákona o výkone práce vo verejnej službe, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho:

 • Oddelenia kompozitných materiálov
 • Oddelenia syntézy a charakterizácie polymérov
 • Oddelenia pre výskum biomateriálov
 • Oddelenia molekulových simulácií polymérov

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Ukončený III. stupeň VŠ štúdia získaním titulu CSc. alebo PhD. v niektorom z nasledovných odborov: Makromolekulová chémia, Fyzikálna chémia, Organická chémia, Biochémia, Technológia polymérnych materiálov, alebo príbuzných odborov.
 • Min. 5 rokov odbornej praxe

Požadované doklady:

 • Osobný dotazník
 • Odborný životopis
 • Overené kópie dokladov o vzdelaní (nie je potrebné v prípade zamestnancov Ústavu polymérov SAV, v.v.i.)
 • Výpis z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Návrh koncepcie riadenia príslušného oddelenia

Žiadosti na výberové konanie spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť v zalepenej obálke na sekretariát Ústavu polymérov SAV, v. v. i. do 5.5.2023 do 15.00 hod.


Pre študentov vysokých prípadne stredných škôl ponúka Ústav polymérov SAV možnosť pracovať na dohodu ako vedecká pomocná sila na nosných ústavných témach

Post-doktorandská pozícia na Oddelenie kompozitných materiálov

Inštitúcia: Ústav polymérov, v.v.i., Slovenská akadémia vied

Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45

Popis:
Hľadáme vysoko motivovaného postdoktoranda, s ukončeným PhD v odbore chémia alebo biológia (so zameraním na biotechnológiu alebo mikrobiológiu) pre výskum a charakterizáciu antibakteriálnych nanomateriálov a polymérnych povrchov/kompozitov na obdobie 1 roka s možnosťou predĺženia o ďalší rok.

Záujemca by mal mať skúsenosti s niektorou z nasledovných analýz:

 • Elektrónová paramagnetická rezonančná spektroskopia (EPR)
 • Raman, UV-Vis a FTIR spektroskopia
 • Mikroskopia atomárnych síl
 • Testy antibakteriálnej účinnosti
 • Syntéza a charakterizácia nanočastíc
 • Testovanie mechanických vlastností

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • práca s PC ( MS Office, Outlook, Internet, Origin)
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • flexibilita,
 • asertivita,
 • samostatné myslenie,
 • dôslednosť,
 • spoľahlivosť.

Ponúkame príležitosť pracovať na medzinárodnom projekte H2020 v spolupráci s veľkými priemyselnými firmami. Taktiež možnosti na profesionálny rozvoj, priateľskú pracovnú atmosféru v dynamickom kolektíve, viaceré voľnočasové podujatia organizované UPo SAV,  ako i viaceré možnosti vycestovania do zahraničia. Lacné ubytovanie v študentskom domove.

Požadované dokumenty:

1.    Motivačný list
2.    Profesijný životopis
3.    Zoznam publikácií
4.    Zoznam projektov
5.    Odporúčacie listy

V prípade, ak Vás naša ponuka zaujala, prosím zašlite požadované dokumenty e-mailom na:

zdeno.spitalsky@savba.sk

alebo

upolsekr@savba.sk

Predpokladaný termín nástupu: 1. September 2022


Post-doktorandská pozícia na Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov

Inštitúcia: Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied

Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45

Popis:
Hľadáme vysoko motivovaného a nadšeného postdoktoranda, s ukončením PhD v niektorom z odborov chémie, pre výskum v oblasti degradácie a stabilizácie polymérov . Schopnosť samostatne myslieť a plánovať experimenty, pracovať v tíme ako aj dobré písomné a ústne komunikačné zručnosti a dobrá úroveň anglického jazyka sú nevyhnutné.

Záujemca by mal mať skúsenosti s niektorou z nasledovných analýz:

 • chromatografické techniky (HPLC, GPC, GC),
 • spektroskopické metódy (RAMAN, FTIR)
 • meranie a vyhodnocovanie výsledkov z TGA a DSC
 • meranie a vyhodnocovanie výsledkov z chemiluminiscencie
 • testy horenia na kónickom kalorimetri

Ponúkame príležitosť na profesionálny rozvoj, priateľskú pracovnú atmosféru v dynamickom kolektíve ako i medzinárodné spolupráce.

Požadované dokumenty
1.    Motivačný list
2.    Profesný životopis
3.    Zoznam publikácií
4.    Zoznam projektov
5.    Odporúčacie listy

Ak máte záujem o túto pozíciu prosím zašlite požadované dokumenty E-mailom na:

jaroslav.mosnacek@savba.sk

alebo

upolsekr@savba.sk

a taktiež v tlačeniej forme na:

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava 45
845 41


Pozícia vedecko-technického pracovníka na Oddelenie syntézy a charakterizácie polymérov

Inštitúcia: Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied

Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45

Popis:
Pre výskum v oblasti degradácie a stabilizácie polymérov hľadáme vysoko motivovaného a nadšeného VŠ absolventa v odbore fyzikálna alebo makromolekulová chémia, technológia makromolekulových látok, prípadne v príbuzných odboroch chémie a fyziky. Dobrá úroveň anglického jazyka je nevyhnutná.

Skúsenosti s niektorou z nasledovných analýz sú vítané:

 • chromatografické techniky (HPLC, GPC, GC),
 • spektroskopické metódy (RAMAN, FTIR)
 • meranie a vyhodnocovanie výsledkov z TGA a DSC
 • meranie a vyhodnocovanie výsledkov z chemiluminiscencie
 • testy horenia na kónickom kalorimetri

Ponúkame príležitosť na profesionálny rozvoj, priateľskú pracovnú atmosféru v dynamickom kolektíve ako i medzinárodné spolupráce.

Požadované dokumenty
1.    Motivačný list
2.    Profesný životopis
3.    Zoznam publikácií
4.    Výsledky z VŠ štúdia, štátnych skúšok a diplomovej práce
5.    Stručný popis diplomovej práce

Ak máte záujem o túto pozíciu prosím zašlite požadované dokumenty E-mailom na:

jaroslav.mosnacek@savba.sk

alebo

upolsekr@savba.sk

a taktiež v tlačeniej forme na:

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava 45
845 41