PhD témy Ústavu polymérov SAV na akademický rok 2017/2018

V odbore 4.1.19 Makromolekulová chémia

 1. Počítačové molekulovo-dynamické simulácie povrchov modifikovaných polymérnymi reťazcami.
  Školiteľka: Mgr. Zuzana BENKOVÁ, PhD.; E-mail: Zuzana.Benkova@savba.sk
 2. Syntéza a spektrálne štúdium „malých molekúl“ pre fotonické materiály a zariadenia.
  Školiteľ: Mgr. Martin DANKO, PhD.; E-mail: Martin.Danko@savba.sk
 3. Funkčné polyestery s rôznou architektúrou.
  Školiteľ: Mgr. Martin DANKO, PhD.; E-mail: Martin.Danko@savba.sk
 4. Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu polymérnych nanočastíc a hydrogélov.
  Školiteľ: Mgr. Jozef KOLLÁR, PhD.; E-mail: Jozef.Kollar@savba.sk
 5. Syntéza konjugátov polymérnych nosičov s liečivami pre zvýšenie terapeutického účinku.
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 6. Príprava a biologická charakterizácia polymérnych mikro- a nanočastíc.
  Školiteľ: Mgr. Juraj KRONEK, PhD.; E-mail: Juraj.Kronek@savba.sk
 7. Kinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fáze.
  Školiteľ: Ing. Igor LACÍK, DrSc.; E-mail: Igor.Lacik@savba.sk
 8. Polymérne mikrokapsule na enkapsuláciu pankreatických buniek v liečbe cukrovky.
  Školiteľ: Ing. Igor LACÍK, DrSc.; E-mail: Igor.Lacik@savba.sk
 9. Príprava a charakterizácia termoplastických kompozitov.
  Školiteľ: Mgr. Matej MIČUŠÍK, PhD.; E-mail: Matej.Micusik@savba.sk
 10. Syntéza funkčných polymérov a polymérnych materiálov s novými vlastnosťami.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 11. Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 12. Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov.
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav MOSNÁČEK, DrSc.; E-mail: Jaroslav.Mosnacek@savba.sk
 13. Príprava a charakterizácia nových elektricky vodivých nanokompozitov na báze grafénu.
  Školiteľ: Mgr. Zdenko ŠPITALSKÝ, PhD.; E-mail: Zdeno.Spitalsky@savba.sk