PhD témy Ústavu polymérov SAV na akademický rok 2024/2025

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, študijný program organická chémia

 1. Blokové a gradientové kopolyméry na báze 2-alkyl- a 2-alkenyl-2-oxazolínov ako transportné systémy protizápalových a antirakovinových lieči
  Školiteľ: Mgr. Juraj Kronek, PhD., E-mail: juraj.kronek@savba.sk
 2. Polymérne siete so špecifickými interakciami
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D, E-mail: dmitrij.bondarev@savba.sk
 3. Využitie multikomponentných reakcií ako nástroj pre prípravu pokročilých polymérnych materiálov
  Školiteľ: Mgr. Jozef Kollár. PhD., E-mail: upoljkol@savba.sk
 4. Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., E-mail: upolmosj@savba.sk

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, študijný program fyzikálna  chémia a technológia polymérnych materiálov

 1. Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., E-mail: upolmosj@savba.sk
 2. Syntéza pokročilých polymérov pre vysoko výkonné Li-ion batérie
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., E-mail: upolmosj@savba.sk
 3. Polymérne kompozity s modifikovanými nanoplnivami
  Školiteľka: Ing. Mária Omastová, DrSc., E-mail: maria.omastova@savba.sk
 4. Polymérne kompozity pre 3D tlač
  Školiteľ: Mgr. Zdenko Špitalský, PhD., E-mail: zdenko.spitalsky@savba.sk
 5. Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov
  Školiteľ: Ing. Matej Mičušík, PhD., E-mail: matej.micusik@savba.sk
 6. Pokročilé polymérne materiály na báze termoplastického škrob
  Školiteľka: Mgr. Katarína Mosnáčková, PhD., katarina.mosnackova@savba.sk
 7. Sietené polyesterové materiály pre inžinierske aplikácie
  Školiteľ: Mgr. Martin Danko, PhD., E-mail: martin.danko@savba.sk
 8. Polymérne mikrosféry so zlepšenou stabilitou a biokompatibilitou pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovk
  Školiteľ: Ing. Igor Lacík, DrSc., E-mail: igor.lacik@savba.sk
  Konzultant: Abolfazl Heydari, Ph.D., E-mail: abolfazl.heydari@savba.sk
 9. Využitie prírodných odpadných olejov a extraktov v potravinových obaloch
  Školiteľka: Alena Opálková Šišková (alena.siskova@savba.sk)
 10. Blokové a gradientové kopolyméry na báze 2-alkyl- a 2-alkenyl-2-oxazolínov ako transportné systémy protizápalových a antirakovinových liečiv
  Školiteľ: Mgr. Juraj Kronek, PhD., E-mail: juraj.kronek@savba.sk
 11. Polyméry na báze poly(2-izopropenyl-2-oxazolínu) pre modifikáciu implantovateľných materiálov
  Školiteľ: Mgr. Juraj Kronek, PhD..; e-mail: upolkron@savba.sk
 12. Modifikácia vrstevnatých silikátov použitím poly(2-oxazolínov) pre cielenú adsorpciu a dekontamináciu nebezpečných organických molekúl
  Školiteľ: Mgr. Juraj Kronek, PhD..; e-mail: upolkron@savba.sk
 13. Molekulové simulácie nových polymérov a využitie strojového učenia na pochopenie topológie zauzlených polymérov
  Školiteľ: Ing. Dušan Račko, PhD., E-mail: dusan.racko@savba.sk
 14. Vývoj textílií s antibakteriálnou účinnosťou pre ochranu a rýchlejšie hojenie rán
  Školiteľka: Alena Opálková Šišková, E-mail: alena.siskova@savba.sk
 15. Využitie multikomponentných reakcií ako nástroj pre prípravu pokročilých polymérnych materiálov
  Školiteľ: Mgr. Jozef Kollár. PhD., E-mail: upoljkol@savba.sk

Prírodovedecká fakulta UK, študijný program organická chémia

 1. Polyesterové materiály pre inžinierske aplikácie
  Školiteľ: Mgr. Martin Danko, PhD., E-mail: martin.danko@savba.sk
 2. Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov
  Školiteľ: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc., E-mail: upolmosj@savba.sk

Prírodovedecká fakulta UK, študijný program fyzikálna chémia

 1. Analýza polymérnych sietí inštrumentálnymi metódami
  Školiteľ: RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D, E-mail: dmitrij.bondarev@savba.sk
 2. Štúdium štrukturálno-dynamických vlastností metakrylátov v uväznených podmienkach
  Školiteľka: Ing. Helena Švajdlenková, PhD., Ústav Polymérov SAV; E-mail: helena.svajdlenkova@savba.sk
  Konzultant: RNDr. Ondrej Šauša, CSc., Fyzikálny ústav SAV; E-mail: ondrej.sausa@savba.sk
 3. Štúdium epoxidov vytvrdených pomocou frontálnej polymerizácie
  Školiteľka: Ing. Helena Švajdlenková, PhD., E-mail: helena.svajdlenkova@savba.sk, Ústav Polymérov SAV
  Konzultant: RNDr. Ondrej Šauša, CSc., E-mail: ondrej.sausa@savba.sk, Fyzikálny ústav SAV
 4. Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov
  Školiteľ: Ing. Matej Mičušík, PhD., E-mail: matej.micusik@savba.sk