PhD štúdium

Oddelenie molekulových simulácií polymérov Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave ponúka pracovné miesta pre doktorandov so záujmom pracovať vo vede a výskume polymérov pomocou počítačových simulácií. Medzi každodenné povinnosti doktoranda patrí zbieranie kreditov až do úspešného absolvovania Dizertačnej skúšky po 24 mesiacoch odo dňa začiatku štúdia. Kredity sa udeľujú za úspešné absolvovanie skúšok z predmetov, ktoré si študent môže zvoliť, a tiež za každoročné vypracovanie študentských výskumných projektov dohodnutých so školiteľom. Doktorandské štúdium je ukončené obhajobou Dizertačnej práce a dodaním publikačných výstupov po štyroch rokoch. Tému dizertačnej práce si môže doktorand vybrať zo zoznamu zverejnených tém, prípadne si tému môže aj uspôsobiť po diskusii s vybraným školiteľom z našeho Oddelenia, mala by však zahŕňať polyméry a spadať do rámca počítačových simulácií, akými sú molekulová/molekulárna dynamika alebo Monte Carlo. V súčasnosti výskum na oddelení zahŕňa tri hlavné smery: polyméry v obmedzenom priestore, polymérmi modifikované povrchy a polymérne uzly a pozývame uchádzačov, aby s nami prediskutovali, čo im najviac vyhovuje. Pre úspešné ukončenie doktorandského štúdia musí študent spolu s Dizertačnou prácou vypracovanou na vybraný problém predložiť tri vedecké práce v časopisoch Q1/Q2 ako spoluautor alebo prvý autor (podľa nových smerníc 2 práce musia byť prvoautorovské); študent tiež musí prezentovať svoju vedeckú prácu na konferencii. Od kvalitného a úspešného študenta sa očakáva aj aktívne zapájanie sa do vedeckej činnosti na ústave, interakcia s kolegami, účasť na seminároch, účasť na vedeckých projektoch, ako aj popularizačných aktivitách a spoločenskom živote na ústave. Pozície zvyčajne začínajú od 1. septembra, ale najlepšie skúsenosti máme s tým, keď podrobnosti o budúcom zamestnaní študenta v našej skupine boli zrozumené a dohodnuté s uchádzačom v dostatočnom predstihu než doktorantúra začne.

Zodpovednosti

Zodpovenosť študenta zahŕňa povinnosti k úspešnému ukončeniu doktorandského štúdia, čo zahŕňa získanie dostatočného počtu kreditov za absolvovanie študentských projektov a skúšok a absolvovanie dizertačnej skúšky, kde študent/ka písomne ​​poskytne podrobnosti o probléme, ktorý identifikoval/a počas prvých dvoch rokov a rozhodol/a sa ho rozpracovať vo svojej dizertačnej práci do 24 mesiacov od začatia doktorandského štúdia. Ďalej sa od študenta očakáva obhajoba Dizertačnej práce do 4 rokov od začatia doktorandského štúdia. Vlastnou zodpovednosťou študenta je starať sa o načasovanie a míľniky postupu svojho doktorandského štúdia a v spolupráci so školiteľom zabezpečiť, aby bolo všetko doručené načas.

Kvalifikácia

  • Pozícia je vhodná pre absolventa VŠ chemického inžinierstva, fyziky, chémie, fyzikálnej chémie, makromolekulárnej chémie, softvérového inžinierstva a programovania
  • Pozícia vyžaduje, aby ste mali nasledujúce zručnosti:
  • skúsenosti s OS Linux/Windows
  • postačujú aj základné programovacie zručnosti, ale je nevyhnutné silné chápanie podstaty programovania
  • nie je potrebné ovládať špecifický programovací jazyk, študent musí byť flexibilný, aby získal skúsenosti za behu, preferované programovacie jazyky v súčasnosti zahŕňajú C++, Python, FORTRAN, Tcl/Tk
  • nemáme požiadavky na špecifické softvérové ​​zručnosti, ale predchádzajúce skúsenosti so softvérom na molekulové simulácie sú vítané. Softvér na molekulové simulácie je preferovaný ESPResSo, Gromacs, DL_POLY, LAMMPS, NAMD, HooMD, Materials Studio, Amber
  • od študenta sa očakáva schopnosť čítať literatúru a komunikovať v anglickom jazyku
  • osobné kvality kladené na uchádzača v ideálnom prípade vyžadujú niekoho, kto je odhodlaný, cieľavedomý a nadšený pre vedu a výskum
  • pozícia tiež vyžaduje, aby uchádzač mal základné znalosti pre štatistickú fyziku, pochopenie pojmov chémie a fyziky polymérov, ovládanie inžinierskej matematiky, rýchlu adaptabilitu na nové problémy a abstraktné myslenie

Ak Vás náš výskum zaujal a máte záujem pridať sa k nám, ozvite sa nám:

Dušan Račko, Vedúci Oddelenia Molekulových Simulácií Polymérov (dusan.racko@savba.sk)

Zuzka Benková, zástupkyňa riaditeľa pre vedu (zuzana.benkova@savba.sk)