Profil verejného obstarávateľa

Ústav polymérov SAV, v. v. i. v Bratislave, verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. (1) písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), zverejňuje na tejto stránke.

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
SÍDLO: Dúbravská cesta 5798/9, 845 41 Bratislava
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.

email: Agnesa.Fiedlerova@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 4346
Fax.: 02/ 3229 4329

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
č. účtu: SK22 0200 0000 0045 3979 0059

IČO: 586 927
DIČ: SK2020830702
IČ DPH: nie sme platcami DPH