Oddelenie kompozitných materiálov

Nosným vedeckým smerom oddelenia je materiálový výskum zameraný na viacfázové systémy s polymérovou matricou, t.j. zmesi polymérov a kompozity vrátane nanokompozitov Modifikácia známych a vývoj nových materiálov s cieľom získať nové úžitkové vlastnosti je založená predovšetkým na detailnom poznaní interakcií na rozhraní fáz a možností ovplyvnenia týchto interakcií fyzikálnymi i chemickými postupmi. V oblasti polymérnych kompozitov sa študujú elektricky vodivé materiály na báze uhlíkových plnív, pričom zo širokej škály študovaných materiálov pre rozličné potenciálne využitie sa venuje zvýšený záujem materiálom pre pokročilé aplikácie ako sú senzory a aktuátory. Súčasťou výskumu kompozitov je aj pomerne rozsiahle štúdium prípravy polymérnych nanokompozitov s plnivami typu 2D ako sú grafén, vrstevnaté silikáty a MXény. Intenzívne sa študujú nanokompozity s elastomérnou matricou. Štúdium biodegradovateľných plastov sa zameriava na zmesi s cieľom získať plne biodegradovateľné plastové materiály z obnoviteľných zdrojov, schopné nahradiť vysokotonážne plasty vyrábané na báze ropy. So štúdiom viacfázových systémov úzko súvisí modifikácia povrchov polymérov aj tuhých častíc a vlákien a ich charakterizácia. Súčasťou činnosti OKM je kontraktový výskum a pomerne častá konzultačná činnosť pre niektoré väčšie firmy na Slovensku i v rámci Európy a pre mnohé malé, predovšetkým domáce firmy. Tieto činnosti sú podnetom pre viaceré menšie projekty s aplikačným zameraním, z ktorých v poslednom čase sa úspešne riešili napríklad antibakteriálne úpravy polymérnych povrchov, 3D tlač, a iné. V oddelení sa vyvinuli špeciálne adhezíva Gravipol, ktoré sú v súčasnosti ponúkané v malých objemoch aj bežným spotrebiteľom.