Projekty OKM

Prebiehajúce projekty

Horizont Európa

Nová generácia bioaktívnych nanopovrchov (NOVA)

Projekt Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Zdenko Špitálsky
Evidenčné číslo projektu: 101058554
Trvanie projektu: 09.2022 – 08.2026
Spoluriešiteľské inštitúcie: Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Švajčiarsko, Írsko, Holandsko, Slovinsko

H2020

Multifunkčné polymérné kompozity dopované novými 2D nanočasticami pre pokročilé aplikácie (NANO2DAY)
Projekt H2020
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Mária Omastová
Pracovníci zapojení do riešenia: Michal Procházka
Evidenčné číslo projektu: H2020-MSCA-RISE-2017
Trvanie projektu: 05.2018 – 04.2022
Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute for Mechanics of Materials, University of Latvia; Kauno Technologijos Universitetas; Luleå University of Technology; Technical University of Denmark; Polymer Institute, Slovak Academy of Sciences; Baltic Scientific Instruments; Materials Research Centre Ltd.; SYNPO akciová spoločnosť; UAB Sportinė Aviacija ir Ko; Belarusian State University; University of Drexel, Drexel Nanomaterials Institute

SASPRO

Dizajn účinných elektrokatalyzátorov pre rozklad vody na báze hybridov pozostávajúcich z kovom dopovaných 2-rozmerných dichalkogenidov prechodných kovov a vodivých polymérov (2DNanoECat)
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Sadik Cogal
Koordinátor: M. Omastová
Evidenčné číslo projektu: SASPRO- 1166/01/02

M-ERA-Net Projekty

Multifunkčné materiály na báze polylaktidu (PolyBioMat)
Projekt M-ERANET
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Zdeno Špitalský
Pracovníci zapojení do riešenia: M. Kováčová, H. Peidayesh, A. Vykydalová
Trvanie projektu: 1.6.2023 – 31.5.2026
Hlavný koordinátor: Chemnitz University of Technology (Nemecko)
Spoluriešiteľské inštitúcie: Bialystok University of Technology (Poľsko), Adam Mickiewicz University (Poľsko), Pimar-Plastics (Poľsko)

Hybridné zariadenie batéria-superkapacitor na báze Li-iónov (LiBASED)
Projekt M-ERANET
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Mária Omastová
Trvanie projektu: 09.2020 – 08.2023
Spoluriešiteľské inštitúcie: UTB ve Zlíně, Sabancı University, Nanotechnology Research and Application Center SUNUM, Tuzla, İstanbul, Turkey

Pokročilé polymérne kompozity plnené novýMatica pre uhlíkové epoxidové lamináty so zníženou horľavosťou (MERF)
Projekt M-ERANET
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Zdeno Špitalský
Trvanie projektu: 05.2020 – 04.2023
Spoluriešiteľské inštitúcie: SYNPO Pardubice, Masarykova Univerzita v Brne, University of Latvia, Ústav polymérov SAV

Kompozitný systém pre energeticky aktivované tepelné izolácie integráciou tepelnej zádrže a fotovoltaickej tvorby tepla pre energeticky úsporné stavby (En-ActivETICS)
Projekt M-ERANET
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Ivan Chodák
Trvanie projektu: 10.2019 – 09.2022
Spoluriešiteľské inštitúcie: Technical University Lodz

Európske partnerstvo pre zlepšené kompozity (EPIC)
Projekt M-ERANET
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Matej Mišušík
Trvanie projektu: 09.2019 – 08.2022

Visegrad Group (V4)-Japan Joint Research Program on Advanced Materials

Plynové senzory na báze čiernych kovov dekorovaných povrchovými receptormi (BLACKSENS)
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Matej Mičušík
Evidenčné číslo projektu: V4-Japan Blacksens
Trvanie projektu: 11.2021 – 10.2024
Spoluriešiteľské inštitúcie: University of Chemistry and Technology Prague/ Department of Physics and Measurements, Czech Republic; Kitami Institute of Technology, Japan; University of Opole, Faculty of Chemistry, Poland; Institute for Nuclear Research, Hungary

Bilaterálne projekty

Antibakteriálne polymérne nátery pre globálnu aplikáciu (PHOTOPAINT)
Zodpovedný riešiteľ: Mária Kováčová
Trvanie projektu: 1.3.2022 – 31.12.2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Hybridné nízkorozmerné vrstvené materiály s novými funkciami (FlyMat)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov a hlavný riešiteľ: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: APVV19-0465
Trvanie projektu: 07.2020 – 12.2023
Spoluriešiteľské inštitúcie: Fyzikálny ústav SAV

Nanokompozity na báze elastomérnych zmesí so zvýšenou odolnosťou voči difúzii plynov vrátane vodíka (NANOCOMP)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov a hlavný riešiteľ: Ivan Chodák
Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0593
Trvanie projektu: 07.2021 – 12.2023
Spoluriešiteľské inštitúcie: VIPO a.s., Partizánske

Nové polymérne kompozity na báze MXénov a uhlíkových nanoplnív (CompMXCarb)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Matej Mičušík
Evidenčné číslo projektu: APVV- SK-BY-RD-19-0011
Trvanie projektu: 08.2019 – 07.2022

Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov (ALICES)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Matej Mičušík
Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0461
Trvanie projektu: 07.2020 – 06.2024
Spoluriešiteľské inštitúcie: Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, Ústav anorganickej chémie SAV, Fyzikálny ústav SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov (BioPolSil)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Juraj Kronek
Pracovníci zapojení do riešenia: I. Chodák, Z. Nógellová, I. Novák, H. Peidayesh, Z. Špitálský
Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0478
Trvanie projektu: 07.2020 – 06.2024
Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav anorganickej chémie SAV

Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA a programovaným uvoľňovaním bioplyméru a možnosti jeho využitia
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov a hlavný riešiteľ: M. Danko
Pracovníci zapojení do riešenia: I. Chodák, Z. Nógellová, K. Mosnáčková,
Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0420
Trvanie projektu: 07.2019 – 06.2023
Spoluriešiteľské inštitúcie: Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava

Vedecká grantová agentúra (VEGA)

Dvojdimenzionálne nanomateriály v hybridoch a polymérnych kompozitoch pre pokročilé aplikácie.
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0006/22
Trvanie projektu: 01.2022 – 12.2025

Vplyv nadmolekulovej štruktúry na úžitkové vlastnosti zmesí biodegradovateľných polymérov s termoplastickým škrobom
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Katka Mosnáčková
Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0751/21
Trvanie projektu: 01.2021 – 12.2024
Spoluriešiteľské inštitúcie: TUKE

Polymérne kompozity pre 3D tlač
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Zdeno Špitalský
Evidenčné číslo projektu: 2/0051/20
Trvanie projektu: 01.2020 – 12.2023

COST Projekty

Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie (EsSENce)
Projekt COST
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: COST project CA19118
Trvanie projektu: 10.2020 – 09.2024

Ostatné projekty

Inovatívne nanokompozity polymér/MXény s vylepšenými vlastnosťami získané prostredníctvom kontroly lokalizácie plniva v priestore
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: CRN-SAV-20-04
Trvanie projektu: 01.2021 – 12.2022
Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute for Polymers Composites and Biomaterials of the Italian National Research Council (IPCB-CNR), Pozzuoli (NA), Italy

Ukončené projekty

H2020

Building-up Centre of Excellence for advanced materials application (CEMEA) (H2020-WIDESPREAD-2014-1-FPA)
Projekt H2020
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová, Igor Lacík
Evidenčné číslo projektu: 664336
Trvanie projektu: 06.2015 – 05.2016
Spoluriešiteľské inštitúcie: VTT Technical Research Centre of Finland, University of Helsinki, Finland

Interreg Projekty

Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja (PlasticFreeDanube)
Projekt Interreg
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: Z SKATV023
Trvanie projektu: 10.2018 – 03.2021

M-ERA-Net Projekty

Pokročilé polymérne kompozity plnené novými 2D nanočasticami (NANO2COM)
Projekt M-ERANET
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Mária Omastová
Pracovníci zapojení do riešenia: Michal Procházka, Anastasiia Stepura, Yaryna Soyka, Matej Mičušík
Trvanie projektu: 09.2018 – 08.2021
Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute for Mechanics of Materials University of Latvia; Kaunas University of Technology; Polymer Institute, Slovak Academy of Sciences

7RP Projekty

NOMS: Nano-Optical Mechanical Systems (NOMS)
Projekt 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Igor Krupa, Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: 228916
Trvanie projektu: 09.2009 – 08.2012
Spoluriešiteľské inštitúcie: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, Spain (coordinator), The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, UK, Polymer Institute of Slovak Academy of Sciences , Slovakia, Unia Nevidiacich a Slabozrakych Slovenska, Slovakia, Universität Hamburg, Germany, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain, Microsharp Corporation Ltd., UK, iXscient Ltd, UK, Philips Electronics Nederland BV, The Netherlands

ORITUPOCO: Orientation of of Carbon Nanotubes in polymer Composites. (ORITUPOCO)
Projekt 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitalský
Evidenčné číslo projektu: 213085
Trvanie projektu: 04.2009 – 03.2012

THERMONANO: Low temperature heat exchangers based on thermally conducting polymers nanocomposites. (THERMONANO)
Projekt 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák
Evidenčné číslo projektu: 227407
Trvanie projektu: 01.2009 – 12.2011
Spoluriešiteľské inštitúcie: Politecnico di Torino, Taliansko, TU Berg-akademie Freiberg, Nemecko, Polymer Institute, Slovakia, Commissariat à l Énergie Atomique – LITEN, Francúzsko, Starom Grup srl, Rumunsko, Nanocyl SA, Belgicko Astra Refrigeranti SpA, Taliansko SIMONA AG, Nemecko, SGL Carbon AG, Nemecko.

Štrukturálne fondy

Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. (OPVaV-2013/4.2/09-RO)
Projekt SF
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: 262 402 200 88
Trvanie projektu: 09.2013 – 08.2015

Reingeneering of product portfolio of VIPO, Inc.
Projekt SF
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák
Evidenčné číslo projektu: 262 401 200 2
Trvanie projektu: 02.2010 – 02.2013
Spoluriešiteľské inštitúcie: VIPO a.s., Partizánske

Centre for Materials, layers and systems for Applications and Chemical processes in extreme conditions. (MACHINA II)
Projekt SF
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: 262 401 200 21
Trvanie projektu: 04.2010 – 03.2012
Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute of Inorganic Chemistry SAS, (coordinator), Institute of Chemistry SAS , FCHPT Slovak Teachnical University

Centre for Materials, layers and systems for Applications and Chemical processes in extreme conditions. (MACHINA I)
Projekt SF
Zodpovedný riešiteľ: Igor Krupa
Evidenčné číslo projektu: 262 401 200 07
Trvanie projektu: 09.2009 – 08.2011
Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute of Inorganic Chemistry SAS, (coordinator), Institute of Chemistry SAS , FCHPT Slovak Teachnical University

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. (MoSense)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová, Matej Mičušík
Pracovníci zapojení do riešenia: Jozef Kollár, Klaudia Czaniková, Jaroslav Kulíček, Nikol Bugárová
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0641
Trvanie projektu: 07.2016 – 10.2020
Spoluriešiteľské inštitúcie: Fyzikálny ústav SAV, koordinátor P. Šiffalovič, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov (nanomat)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák
Pracovníci zapojení do riešenia: Ivica Janigová, Juraj Kronek, Zuzana Kroneková, Daniela Jochec Mošková, Michaela Sedničková, Zuzana Nógellová, Zuzana Hloušková
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0741
Trvanie projektu: 07.2016 – 06.2020
Spoluriešiteľské inštitúcie: UACH SAV hlavný riešiteľ P. Komadel

Modifikované polyméry z obnoviteľných zdrojov a ich degradácia
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chmela
Pracovníci zapojení do riešenia: Katarína Mosnáčková, František Ivanič
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0528
Trvanie projektu: 07.2016 – 04.2020

Grafénová nanoplatforma na detekciu rakoviny (GONanoplatform)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Pracovníci zapojení do riešenia: Zdenko Špitálský, Matej Mičušík, Jaroslav Kuliček, Nikol Bugárová, Michal Procházka
Evidenčné číslo projektu: APVV14-0120
Trvanie projektu: 07.2015 – 06.2019
Spoluriešiteľské inštitúcie: Virologický ústav SAV, Fyzikálny ústav SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydových živíc a drevoplastu (LiKoZiP)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Michal Procházka
Pracovníci zapojení do riešenia: Zuzana Nógellová
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0201
Trvanie projektu: 07.2016 – 06.2019
Spoluriešiteľské inštitúcie: Medzinárodné laserové centrum, Chemko, a.s. Slovakia, Fyzikálny ústav SAV, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Strojnícka fakulta

Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie. (Projekt aplikovaného výskumu) (METALLOCENE)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák
Pracovníci zapojení do riešenia: Daniela Jochec Mošková, Igor Novák, Ondrej Žigo, Michaela Sedničková, Jozef Prachár
Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0566
Trvanie projektu: 07.2015 – 06.2019
Spoluriešiteľské inštitúcie: VIPO, a.s. Partizánske, STU FCHPT

Výskum vplyvu nízkoteplotnej PLAZmy na zvýšenie permanentnosti povrchovej úpravy TEXtilných materiálov s použitím NANOsólov (PLAZ-NANO-TEX)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitálský
Pracovníci zapojení do riešenia: Igor Novák, Mária Omastová, Matej Mičušík, Angela Kleinová, Marta Malíkova, Michal Procházka, Katarína Mosnáčková, Zuzana Nógellová, Jozef Prachár, Ondrej Žigo
Evidenčné číslo projektu: APVV14-0518
Trvanie projektu: 07.2015 – 12.2017
Spoluriešiteľské inštitúcie: VÚTCH-Chemitex Žilina

Gumárske zmesi s novými netradičnými plnivami pre špeciálne aplikácie
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák
Evidenčné číslo projektu: APVV – 0694-12
Trvanie projektu: 10.2013 – 09.2016

Nanostructured Materials for Sensorics
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Matej Mičušík
Evidenčné číslo projektu: APVV-0593-11
Trvanie projektu: 07.2012 – 12.2015
Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute of Electrical Engineering SAS – coordinator; Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences

Organoclays and their composites with polymers
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák
Evidenčné číslo projektu: APVV-0362-10
Trvanie projektu: 05.2011 – 10.2014
Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute of Inorganic Chemistry

Research, properties and production of nanosols for nanostructural modification of textile materials
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák
Evidenčné číslo projektu: VMSP-P-0023-09
Trvanie projektu: 09.2009 – 08.2011
Spoluriešiteľské inštitúcie: VÚTCH-Chemitex, s. r.o., Žilina

Carbon nanocomposites for chemical sensoring
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Igor Krupa
Evidenčné číslo projektu: APVV-0478-07
Trvanie projektu: 09.2008 – 12.2010
Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute of Electrical engineering SAS, Bratislava

Research and production of hydrolysis commodity based on renewable sources
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Igor Novák
Evidenčné číslo projektu: VMSP-P-0044-07
Trvanie projektu: 04.2008 – 12.2009
Spoluriešiteľské inštitúcie: VIPO a.s., Partizánske

Vedecká grantová agentúra (VEGA)

Polymérne materiály pre pokročilé aplikácie
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov a hlavný riešiteľ: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0010/18
Trvanie projektu: 01.2018 – 12.2021

Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov a hlavný riešiteľ: Katka Mosnáčková
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0019/18
Trvanie projektu: 01.2018 – 12.2021

Príprava a charakterizácia štruktúry a vlastností biodegradovateľných multifázových polymérnych materiálov na báze modifikovaného škrobu
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: I. Chodák
Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0570/17
Trvanie projektu: 01.2017 – 12.2020

Elektricky vodivé polymérne nanokompozity na báze nanoštruktúrneho grafitu
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitálský
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0093/16
Trvanie projektu: 01.2015 – 12.2019

Polymérne nanokompozity a hybridy a ich aplikácie ako senzory a aktuátory.
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0149/14
Trvanie projektu: 01.2014 – 12.2017

Relaxačné a časovo závislé efekty pri deformácii viacfázových systémov na báze polymérnej matrice.
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0108/14
Trvanie projektu: 01.2014 – 12.2017

Skúmanie povrchových, adhéznych a antibakteriálnych vlastností vybraných medicinálnych polymérov upravených nízkoteplotnou plazmou.
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Igor Novák
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0199/14
Trvanie projektu: 01.2014 – 12.2016

Graphene-based polymer nanocomposites for environmental sensing
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Igor Krupa (from 09/2012. Zdenko Špitalský)
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0119/12
Trvanie projektu: 01.2012 – 12.2015

Electrically conductive polymeric nanocomposites with modified fillers
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0064/10
Trvanie projektu: 01.2010 – 12.2013

Multiphase polymeric systems with special properties
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0185/10
Trvanie projektu: 01.2010 – 12.2013

Electrically and thermally conductive polymeric nanocomposites on the base of nanostructuralised graphite
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Igor Krupa
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0063/09
Trvanie projektu: 01.2009 – 12.2011

ERDF Projekty

PLASTiCE: „Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe“
Projekt ERDF
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák
Evidenčné číslo projektu: 3CE368 P1
Trvanie projektu: 12.2016 – 12.2016
Spoluriešiteľské inštitúcie: National Institute of Chemistry, Ljubljana, SLOPAK, Packaging Waste Management Company, Ltd., Plasta, production and trade Ltd., Mercator Group, Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, Slovak University of Technology in Bratislava, HrKo Holding, PLC, University of Bologna, Department of Chemistry ‘G. Ciamician, ASTER S. Cons P.A., NOVAMONT S.p.A., Center of Exellence Polymer Materials and Technologies, Polish Academy of Sciences Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Packaging Research and Development Centre

New materials and devices based on conducting polymers and their composites, Phase II.
Projekt ERDF
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: Danube Polycon. 01DS 15015
Trvanie projektu: 09.2015 – 01.2016
Spoluriešiteľské inštitúcie: Fakultät für Naturwissenschaften, Hochschule Lausitz, Senftenberg, Nemecko

New materials and devices based on conducting polymers and their composites
Projekt ERDF
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: Danube 11/2013
Trvanie projektu: 11.2013 – 10.2014
Spoluriešiteľské inštitúcie: Fakultät für Naturwissenschaften, Hochschule Lausitz, Senftenberg, Nemecko

MNT-ERA-Net Projekty

Applications of polymer nanocomposites with low content of graphene in electronic devices
Projekt ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitalský
Evidenčné číslo projektu: ID 794 (MNT-ERA-Net)
Trvanie projektu: 01.2012 – 12.2014
Spoluriešiteľské inštitúcie: West pomerian University of Technology Poland, Anadolu University – Turkey, NANOTECH Ltd. Sti Turkey, Gamaplast poland, Torlen S.A. Poland, TELE-FONIKA Kable Poland, VUTCH-Chemitex Slovakia

COST Projekty

Európska sieť multidisciplinárneho výskumu na zlepšenie močových stentov (ENIUS)
Projekt COST
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov: Zdenko Špitalský
Evidenčné číslo projektu: COST project CA16217
Trvanie projektu: 09.2017 – 09.2021

Multifunkčná sieť pre nanouhlíkové kompozitné materiály (MultiComp)
Projekt COST
Zodpovedný riešiteľ: Matej Mičušík
Evidenčné číslo projektu: COST project CA15107
Trvanie projektu: 04.2016 – 04.2020
Spoluriešiteľské inštitúcie: Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Nanotechnology, Karlsruhe, Germany

Electrospun Nano-fibres for bio inspired composite materials and innovative industrial applications
Projekt COST
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: COST project MP12006
Trvanie projektu: 05.2013 – 05.2017

Sustainable flame retardancy for textiles and related materials based on nanoparticles substituting conventional chemicals (FLARETEX)
Projekt COST
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: COST project MP1105
Trvanie projektu: 05.2012 – 05.2016
Spoluriešiteľské inštitúcie: Centre for Materials Science and Engineering (CSME), University Gent, Gent, Belgium; CEST, Viktor Kaplan Strasse 2 2700 Wiener Neustadt, Austria; Universite Paris 12 IUT de Creteil, Universite Paris, 94010 Creteil, France; Politecnico di Torino, Torino, Italy; Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania; Faculty of Chemical Engineering and Technology Cracow University of Technology, Krakow, Poland; Institute of Mechanical Engineering and Industrial Management, University of Porto Rua, Porto, Portugal; Dokuz Eylul University, Faculty of Engineering, Department of Textile Engineering, Izmir,Turkey; University of Central Lancashire, Centre for Fire and Hazards Science, School of Forensic and Investigative Sciences, Preston United Kingdom, Tampere University of Technology, Korkeakoulunkatu 6 33720 Tampere Finland

European Scientific Network for Artificial Muscles (ESNAM)
Projekt COST
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: MP1003
Trvanie projektu: 12.2010 – 12.2014
Spoluriešiteľské inštitúcie: University of Pisa, Faculty of Engineering, Pisa, Italy (coordinator), Universidad Politécnica de Cartagena, Center for Electrochemistry and Intelligent Materials, Cartagena, Spain. University of Cergy-Pontoise, Cergy-Pontoise, France, University of Tartu, Institute of Technology IMS Lab, Tartu, Estonia, University of Belgrade, Faculty of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, Linköping University, Dept. of Science and Technology, Norrköping, Sweden, Institute of Polymers, Sofia, Bulgaria, CIDETEC-IK4, New Materials Dpt., Sensors and Photonics Unit, San Sebastián, Spain, Université Paris 7 – Denis Diderot, ITODYS – CNRS UMR 7086, Paris, France, Fraunhofer – Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, Stuttgart, Germany.

Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings (NeCoE-PCM)
Projekt COST
Zodpovedný riešiteľ: Igor Krupa
Evidenčné číslo projektu: TU0802
Trvanie projektu: 11.2009 – 10.2012
Spoluriešiteľské inštitúcie: Dublin Institute of Technology, Ireland (coordinator), Bulgarian Academy of Sciences, Bulgary, Université Paris, France, Université de Bordeaux, France, Technical University of Crete, Greece, , Warsaw University of Technology, Poland, National Institute for Non-ferrous and Rare Metals, Romania University of Lleida, Spain, Universidad del Pais Vasco, Spain, Ecostorage, Sweeden, Empa – Materials Science & Technology, Switzerland, University of Ulster, UK, University of Ljubljana, Slovenia, University of Lleida, Spain, University of Applied Sciences of Western Switzerland, Switzerland, Polymer Institute of Slovak Academy of Sciences, Slovakia

Projects supported by European Social Fund

Creation of development and inovation network of materials and technologies for joining
Projekt ESF
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák, Vladimír Pollák, Igor Novák
Evidenčné číslo projektu: ESF (č. JPD 3 2005 / 1-018, code 13120200076)
Trvanie projektu: 04.2006 – 09.2008
Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute of Materials and Machina Mechanics SAS, Bratislava – coordinator; Institute of Electrical Engineering SAS; Institute of Physics SAS; Institute of Inorganic Chemistry SAS;Faculty of Mechanical Engineering Slovak Technical University Bratislava; Faculty of Electrical Engineering and Information Technology Slovak Technical University, Bratislava; Prvá zváračská, a.s. , Bratislava; International Laser Centre, Bratislava (the all from Slovakia)

Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja (PlasticFreeDanube)
Projekt ESF
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Trvanie projektu: 11.-0001 – 11.-0001

SASPRO

Antibakteriálne polymérne nanokompozity na báze grafénu
Projekt SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Zoran Markovič
Evidenčné číslo projektu: SAS-PRO 1237/02/02
Trvanie projektu: 12.2015 – 11.2018

Bilaterálne projekty

Transparentné elektricky vodivé polymérne nanokompozity na báze nanoštruktúrneho grafitu.
Projekt BP
Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitálský
Evidenčné číslo projektu: SK-SRB-2013-0044
Trvanie projektu: 01.2015 – 12.2016

Senzory pre kvapaliny a plyny na báze elektricky vodivých kompozitov polymér/uhlíkové nanotrubičky
Projekt BP
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Evidenčné číslo projektu: BP 01/2013
Trvanie projektu: 01.2013 – 12.2014
Spoluriešiteľské inštitúcie: Leibniz Institut für Polymerforschung Dresden, e.V.

Polymer-ceramic nanocomposites for embedded capacitors (NanoEmbedded)
Projekt BP
Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitálský
Evidenčné číslo projektu: SK-PT-0012-12
Trvanie projektu: 01.2013 – 12.2014
Spoluriešiteľské inštitúcie: Univerzita Aveiro

Effect of conductivity on dielectric and magnetic properties of hybrid polymer composites
Projekt BP
Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Špitalský
Evidenčné číslo projektu: bilateral Slovak-Czech project
Trvanie projektu: 01.2012 – 12.2013
Spoluriešiteľské inštitúcie: Universita Tomáše Bati, Zlín, Czech Republic

New electric conductive polymer nanocomposites based on graphene
Projekt BP
Zodpovedný riešiteľ: Igor Krupa
Evidenčné číslo projektu: bilateral Slovak-Portugal project
Trvanie projektu: 01.2011 – 12.2012
Spoluriešiteľské inštitúcie: University of Aveiro, Aveiro, Portugal

Polymeric phase change composites for advanced thermal energy storage applications
Projekt BP
Zodpovedný riešiteľ: Igor Krupa
Evidenčné číslo projektu: SK-ZA-0015-07, bilateral Slovak-JAR project MVTS
Trvanie projektu: 09.2008 – 12.2010
Spoluriešiteľské inštitúcie: Department of Chemistry, University of the Free State, Republic of South Africa

Multicomponent polymer systems with improved properties
Projekt BP
Zodpovedný riešiteľ: Igor Krupa
Evidenčné číslo projektu: bilateral Slovak-Bulgarian project
Trvanie projektu: 01.2007 – 12.2009
Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute of Polymers BAV, Sofia, Bulgaria

Ostatné projekty

Príprava a elektrické vlastnosti vodivých polymérov, kompozitov a nanoštrukturovaných materiálov
Zodpovedný riešiteľ za Ústav polymérov a hlavný riešiteľ: Mária Omastová
Trvanie projektu: 01.2017 – 12.2021
Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav polymérov SAV a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha

Bezolovnaté perovskitové solárne články s dlhodobou stabilitou (PPL)
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Trvanie projektu: 11.2017 – 10.2020

Photovoltaic and Sensor Properties of Plasma and Chemical Functionalized Graphene and Carbon Nanotubes
Zodpovedný riešiteľ: Mária Omastová
Pracovníci zapojení do riešenia: Zdeno Špitálský, Matej Mičušík, Jaroslav Kuliček
Evidenčné číslo projektu: SAS- TÜBİTAK JRP 2014 /2
Trvanie projektu: 12.2014 – 11.2017
Spoluriešiteľské inštitúcie: Süleyman Demirel University, Faculty of Arts and Science Department of Chemistry Isparta, Turkey, Dr. Aysegul Uygun Öksüz

Otestovanie vhodnosti spracovania laboratórne vyvinutého biodegradovateľného materiálu technológiou vstrekovania a príprava materiálu pre prevádzkové skúšky v rámci prenosu výsledkov výskumu do praxe
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Chodák
Evidenčné číslo projektu: Dotácie na vedecko-technické služby č. 2012-16023/44330:1-11
Trvanie projektu: 12.2012 – 03.2013
Spoluriešiteľské inštitúcie: Slovenský plastikársky klaster, Esox. a.s. Lipt. Mikuláš