Prístroje OKM

NEXSA-G2, Monochromatizovaný vysokovýkonný XPS spektrometer

Thermo Scientific, UK

V Röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopii (XPS) ide o špeciálnu formu fotoemisie, t.z. vyrazenie elektrónu z elektrónovej hladiny blízko jadra pomocou fotónu s energiou hv. Enegia vyrazeného fotoelektrónu je potom analyzovaná elektrónovým spektrometrom a údaje sú prezentované ako graf intenzity (obyčajne vyjadrenej ako početnosť alebo početnosť/s) proti elektrónovej energii – Röntgenom indukované fotoelektrónové spektrum. XPS je povrchovo citlivá technika, keďže hĺbka z ktorej získavame informáciu je iba niekoľko nanometrov (2-10 nm). V našom laboratóriu robíme analýzy tuhých látok (plátov, filmov, práškov) o maximálnej veľkosti až 60 x 60 x 20 mm (šírka x dĺžka x výška).

Viac o XPS analýze v našom laboratóriu môžte nájsť na www.polymer.sav.sk/dcm-xps

Špecifikácia:

Mikro-fokusovaný, monochromatický Al K-α zdroj röntgenového žiarenia
Veľkosť Röntgenového bodu: 10 µm – 400 µm
Viackanálový detektor s 128 kanálmi (so „snap-shot“ meracím módom na XPS imaging)
Neutralizačné delo na kompenzáciu náboja (meranie nevodivých vzoriek)
Iónové delo MAGCIS na hĺbkové profilovanie s možnosťou „cluster“ módu
Uhlovorozlíšená sopektroskopia (ARXPS)
Spektroskopia iónového rozptylu (ISS)
UV fotoelektrónová spektroskopia (UPS)
Spektroskopia straty energie odrazených elektrónov (REELS)
Plne automatizované meranie (automatizované vloženie vzorky do vstupnej komory a prenos vzorky do analyzačnej komory, turbomolekulárnou pumpou vákuovaná vstupná komora, automatizovaný zber dát a ich vyhodnocovanie, generovanie reportov, mód autoanalýzy)

Širokopásmový dielektrický spektrometer Concept 40

Novocontrol, Nemecko

Dielektrický spektrometer- špičkový systém pre frekvenčný rozsah od 3 μHz do 20 MHz (12,5 rádov) založený na modulárnom meracom systéme Alpha-A pre dielektrickú, vodivú, elektrochemickú a impedančnú spektroskopiu s niekoľkými testovacími rozhraniami. Impedancia vzorky je priamo určená fázovo citlivým meraním napätia a prúdu vzorky pri danej frekvencii. V kombinácii so ZGS aktívnym rozhraním so vzorkou je štandardným usporiadaním vzorky kondenzátor s paralelnými doskami s priemermi od 40 mm do 10 mm a vzdialenosť medzi doskami od 20 mm do 10 μm.
 

Špecifikácia:
Frekvencia: 3.10-5 .. 2.107 Hz
Kapacita: 10-15 .. 1 F
Impedancia: 0.01 – 1014 Ω
Stratový faktor tan(δ): presnosť < 3.10-5, rozlíšenie 10-5

Nanoindentor Hysitron TI 750 Ubi

Hysitron, USA

TI 750 Ubi nanomechanický testovací prístroj je určený na nanoindentačné analýzy. Má robustný a zároveň kompaktný dizajn a firma Hysitron ho vybavila aj možnosťou SPM zobrazovania. Tento samostatne stojaci, cenovo dostupný nanomechanický testovací prístroj je schopný vykonávať rôzne kvázistatické indentačné analýzy s možnosťou automatizácie a nanoscratch skúšky. Priama väzba Hysitron patentovaného trojplatničkového kapacitného snímača v piezoelektrickom skenery umožňuje vykonávať SPM zobrazovanie testovaného povrchu bezprostredne pred a po indentačnom teste, čo eliminuje potrebu prepínania hlavy, alebo prekladania vzorky. Rozlíšenie SPM zobrazovania v nanometroch, možnosť nastavenia hrotu, zvýšená senzitivita a rýchlosť spätnej väzby riadiacej jednotky TI 750 Ubi pomáhajú vo výskume mäkkých materiálov.

Špecifikácia:
Maximálna sila: 10 mN
Silové rozlíšenie: < 1 nN
Šum: < 30nN
Maximálna hĺbka: 5.20 µm
Hĺbkové rozlíšenie: 0.04 nm
Šum: < 0.2 nm
Teplotný drift: < 0.05 nm/sec

Digitálny mikroskop Leica DVM6

Leica Microsystems

Digitálny mikroskop Leica DVM6 s objektívom PlanAPO FOV 12.55 s veľkým rozsahom zväčšení (40x – 675x) pri vysokej pracovnej vzdialenosti (33 mm). Rýchla zmena zväčšenia vďaka širokému rozsahu ohniskovej vzdialenosti 16:1. Vysoko citlivý 10-megapixelový detektor snímajúci v najlepšej kvalite s prvotriednou optikou. Inteligentný LAS X softvér – merací nástroj pre rôzne nastavenia s možnosťou reportovania pre 2D a 3D merania. Reprodukovateľné výsledky systémovým nastavením, ktoré sa dá uložiť pre každý obrázok ako napr. pozícia, zväčšenie, osvetlenie.

Špecifikácia:

Zariadenie na meranie kontaktného uhla OCA 25

Dataphysics, Nemecko

OCA 25 je zariadenie na meranie kontaktného uhla zmáčania a analýzu tvaru kvapky použitej kvapaliny. Držiak vzorky je nastaviteľný v troch na seba kolmých smeroch. Zariadenie umožňuje meranie geometrických kontaktných uhlov metódou sediacej kvapky a meranie povrchového napätia a medzifázového napätia metódou visiacej kvapky. Ovládací softvér umožňuje analýzu tvaru kvapky 5 rôznymi metódami, ako aj stanovenie povrchovej energie a práce adhézie pomocou rôznych vyhodnocovacích metód.

Špecifikácia:
Držiak vzorky nastaviteľný vo všetkých troch osiach pomocou precíznej mechaniky
Vysoko-výkonný objektív s možnosťou 6,5-násobného optického zoomu (0,7 – 4,5-násobné zväčšenie) s integrovaným zaostrením (± 6 mm) a nastavením pozorovacieho uhla (-4°… + 5°); pracovná vzdialenosť 87,2 mm
Merací rozsah pre kontaktné uhly: 0 … 180°; ± 0,1°
Integrované nepretržité jemné zaostrenie a možnosť nastaviteľného uhla pozorovania
Systém na meranie videa s vysoko výkonnou kamerou, využívajúci rozhranie USB 3.0; max. rozlíšenie 768 x 576 pixelov; max. vzorkovacia frekvencia 123 obrázkov/s
LED osvetlenie s možnosťou manuálnej a softvérovo riadenej intenzity
Minimálny dávkovací objem: 10 nl

FT-IR spektrometer Nicolet iS20

Thermo Scientific, UK

Thermo Scientific Nicolet iS20 FTIR spektrometer je vybavený ZnSe Crystal Plate pre Smart iTX a iD7 ATR. Integrovaný dotykový panel umožňuje rýchlu analýzu vzoriek a viacfarebná LED obrazovka poskytuje okamžitú spätnú väzbu o tom, či je prístroj v nečinnosti, režime merania alebo výstrahy.

Špecifikácia:
Jednobodový zdroj s nemigrujúcim hotspotom
Interferometer s rozdeľovačom lúčov potiahnutým KBr/Ge a dynamickým nastavením, 7800-350 cm-1
Pevný, teplotne riadený diódový laser
Vysokovýkonný detektor DTGS s rýchlou obnovou
Integrovaný dotykový panel s kapacitnými dotykovými tlačidlami pracovného toku a viacfarebnou LED skenovacou lištou na poskytovanie spätnej väzby prístroja v reálnom čase
po 1 minúte je pomer signálu od šumu lepší ako 50 000:1
štandardné rozlíšenie 0,25 cm-1 (variabilné od 64 do 0,25 cm-1)
Možnosť rýchleho skenovania
Utesnené a vysušené KBr okienka s povlakom BaF2
plechová nádoba na vysúšadlo (regenerovateľná) a indikátor vlhkosti
Automatická optimalizácia energie

Potenciostat galvanostat SP-200

Bio-Logic Science Instruments

SP-200 je najnovší na výskum orientovaný potenciostat / galvanostat v produktovom portfóliu fitmy Bio-Logic.
Vďaka vynikajúcim špecifikáciám v malom prenosnom boxe, je SP-200 ideálny prístroj pre akékoľvek použitie v elektrochémii, najmä pri korózii.
SP-200 ponúka vynikajúce vlastnosti, ako je voľný režim, analógové filtrovanie, zabudované kalibračné panely a 9 širokopásmových stabilizátorov pre lepšiu kontrolu merania.
SP-200 ponúka merania štandardného DC potenciostatu alebo EIS (elektrochemickej impedančnej spektroemtrie). K dispozícii je tiež možnosť merania ultra nízkych prúdov (Ultra Low Current; ULC).

Špecifikácia:
Zhoda: ±12 V
Kontrolný prúde: ±10 V
EIS merania: 3 MHz (1%, 1°) 7 MHz (3%, 3°)
Prúdový rozsah: od 500 mA do 1 µA (10 nA zo zosilnením)
Rozlíšenie prúdov: 760 fA (štandardný panel)
Nízky prúd: 6 v rozsahu od 100 nA do 1 pA rozlíšením do 76 aA
Volný režim
Analógové filtrovanie
Kalibračný panel
Režim úplnej kontroly stability (9 bandwidths)

Dynamicko mechanický analyzátor DMA Q800

TA Instruments

Dynamicko mechanická analýza (DMA) je lineárna viskoelastická technika, ktorá je užitočná na určovanie takých dôležitých mechanických vlastností, ako sú stratový faktor, komplexný a stratový modul pri sínusoidnej deformácii. Je to bežná charakterizačná technika pre polyméry na určovanie prechodových teplôt, fyzického starnutia, degradácie polymérov, miešateľnosti, optimálneho času na vulkanizáciu atď.

Špecifikácia:
Rozsah síl: 0,0001 N až 18 N
Amplitúdy v dynamickom experimente: 0,5 μm až 10 000 μm
Frekvenčný rozsah: 0,01 až 200 Hz.

Modulárny Rotačný Reometer MCR 702

Anton Paar GmbH, Rakúsko

Kompaktný modulárny šmykový reometer určený pre merania v rotácii aj oscilácii so vzduchovým ložiskom s možnosťou dobudovania aj pre DMA moduly v rámci merania deformácie v ohybe ako aj v ťahu,  tlaku a torzie. Plne počítačom riadený systém so SW umožňujúcim ukladať všetky merania, šablóny a konfiguračné údaje v centrálnej databáze. Programovanie pracovného postupu experimentu v RheoCompass softvéri s možnosťou širokého výberu modelových templátov a predkonfigurovaných nastavení analýz.

Modulárny systém umožňujúci výmenu a automatickú detekciu meracej geometrie, vybavený TruGap™, T-Ready™ and ToolmasterTM technológiami s  automatickou konfiguráciou meracieho systému bez ďalších manuálnych nastavovaní v softvéri. Možnosť pripojenia a odpojenia meracej geometrie bez nutnosti mechanického uzamknutia. Nadštandardné zariadenie pre sofistikované merania viskoelastických vlastností polymérnych tavenín, roztokov, suspenzií a gélov.

Špecifikácia:
Minimálny krútiaci moment pre  osciláciu ≤ 0,5 nNm
Maximálny krútiaci moment ≥ 230  mNm
Meranie normálovej sily v minimálnom rozsahu  0,005 až 50 N
Meranie v rotačnom móde s rozsahom uhlových rýchlostí  min 10-9 až 314 rad/s
Meranie v oscilačnom móde s rozsahom uhlových frekvencií min. 10-7 až 628 rad/s
Chladený Peltier teplotný systém s možnosť kontroly teploty minimálne od – 30°C  do 200°C
Štandardný merací systém doska/doska s priemerom 25/50 mm

Reometer AR2000

TA Instruments

Reometrom s regulovaným napätím / regulovanou rýchlosťou, ktorý je schopný narábať s množstvom rôznych typov vzoriek pomocou rozličných veľkostí a typov geometrie.

Špecifikácia:
Rozsah krútiaceho momentu: 0.1 mNm až 200 mNm
Frekvenčný rozsah 0.12 μHz až 100 Hz
Teplotný rozsah: 0°C až 600°C

Miešač – Plastograph s príslušenstvom

Brabender GmbH, Nemecko

Realizácia experimentov:
– stolný prístroj pre miešanie polymérmych zmesí v tavenine

Špecifikácia:
– merací rozsah: 0 až 200 Nm
– výkon: 3,8 kW
– rýchlostný rozsah: 0,2 až 150 otáčok za minútu pri maximálnom krútiacom momente
– odchýlka: 0,2%

Prístroj je súčasťou CAV.sav.sk.

Mikromiešač DSM Xplore 15 ml

DSM Xplore, Holandsko

Mikromiešač DSM Xplore 15 ml slúži na prípravu kompozitov a nanokompozitov na báze polymérnej matrice zamiešaním v tavenine. Ako plnivá sa môžu použiť rôzne organické alebo anorganické materiály. Počas zmiešania je základný materiál zmiešaný s aditívami za vzniku homogénnej zmesi.

Špecifikácia:
Objem zmiešavacej komory: 15 ml
Max. pracovná teplota: 400 °C
Nastaviteľná rýchlosť otáčania: 1-250 ot/min
Max. axiálna sila: do 8000 N.
Maximálny krútiaci moment: 10 N/m pre jednu skrutku

Plasti-corder Brabender PLE 331

Brabender, Nemecko

Plasti-corder Brabender je zariadenie na prípravu polymérnych kompozitov, t.j. zmesí polymérov alebo polymérov plnených anorganickými alebo organickými plnivami, prísadami atď. na zlepšenie vlastností polymérnych materiálov. Kompozity sa môžu pripraviť v dvoch komorách alebo kontinuálne v extrudéri s dvoma závitovkami. Komory sú vyhrievané silikónovým olejom a extrudér je elektricky vyhrievaný.

Špecifikácia:
Teplotný rozsah: 25 – 250 °C (vykurovanie olejom) alebo 25 – 300 °C (elektrické vykurovanie)
Rýchlosť miešania: 0 – 120 rpm
Objem komôr: 30ml and 50ml

Kalander Nishimura

Nishimura, Tokyo, Japan

Kalander Nishimura Equipment je určený na miešanie kaučukov a zmesí na báze kaučukov s rôznymi prísadami. Funguje pri izbovej teplote bez ohrevu cylindrov.

Špecifikácia:
Počet valcov: 2
Trecí pomer: 1:1,4
Výkon: 0.75 kW

Laboratorny lis na polymérne kompozity, LabEcon 300

Špecifikácia:
– uzatváracia sila (max.): 300 kN
– veľkosť platní: 320 x 320 mm
– zdvih valca: 200 mm
– špecifický tlak dosky: 293 N/cm
– teplota: 300 °C
– chladenie vodou, regulácia teploty a tlaku

Prístroj je súčasťou CAV.sav.sk.

Hydraulický lis Fontijne SRA-100

Fontijne, Holandsko

Hydraulický lis sa používa na lisovanie polymérnych materiálov na pláty alebo pásiky. Teplota zahrievania lisovacích dosiek sa nastaví tak, aby bola vyššia ako teplota topenia polyméru. Stlačením sa nastaví prítlak na požadovanú hodnotu.

Špecifikácia:
Počet dosiek: 2
Teplotný rozsah: 25 – 250 °C
Maximálny tlak: 100 kN (SR-100) a 50 kN (TP 50)
Chladenie: vodou

Dynamometer Instron 3365

Instron Corporation, USA

Dynamometer Instron je zariadenie na testovanie mechanických vlastností širokého spektra materiálov v ťahu, stlačení alebo ohybe. Existuje možnosť poskytnúť jednoduché, cyklické alebo relaxačné typy testov.

Špecifikácia:
Zaťaženie: 5 kN
Maximálna rýchlosť: 1000 mm/min.
Maximálna rýchlosť záznamu dát: 100 bodov/sek.

Dynamometer Instron 4301

Instron Corporation, USA

Dynamometer Instron 4301 je zariadenie na testovanie mechanických vlastností širokého spektra materiálov v ťahu, stlačení alebo ohybe. Existuje možnosť poskytnúť jednoduché, cyklické alebo relaxačné typy testov.

Špecifikácia:
Zaťaženie: 5 kN, 100 N
Maximálna rýchlosť: 500 mm/min.
Maximálna rýchlosť záznamu dát: 20 bodov/sek.

Dynamometer Shimadzu AGS-J

Shimadzu Corporation, Japonsko

Dynamometer Shimadzu je zariadenie na testovanie mechanických vlastností širokého spektra materiálov v ťahu, stlačení alebo ohybe. Existuje možnosť poskytnúť jednoduché, cyklické alebo relaxačné typy testov. K dispozícii je ďalšie vybavenie – termostatická komora TCE-N300.

Špecifikácia:
Zaťaženie: 5 kN, 500 N
Rozsah otáčok: 1 – 500 mm/min.
Maximálna rýchlosť záznamu dát: 20 bodov/sek.
Teplotný rozsah: – 70°C až + 280°C

Prístroj na meranie rázovej a vrubovej húževnatosti polymérov a ich kompozitov CEAST, Instron, CEAST, model 9340

Špecifikácia:
– rozsah merania: 0.30 – 405 J
– rýchlosť pri náraze: 0.77 – 4.65 m/s
– výška uloženia závažia: 0.03 – 1.10 m
– hmotnosť závažia: 1.0 – 37.5 kg
– meranie pri laboratórnej teplote

Prístroj je súčasťou CAV.sav.sk.

Zariadenie na prípravu vzoriek pre testovanie mechanických vlastností – Pneumatic toggle press

Špecifikácia:
– kapacita pri 6 baroch: 25 kN
– pracovný zdvih: 40 mm
– hrúbka hrdla: 130 mm
– priemer piestu: 30 mm

Prístroj je súčasťou CAV.sav.sk.

Štvorbodová metóda / meranie elektrickej vodivosti

Ossila, UK

Štvorbodová metóda od firmy Ossila je jednoduché zariadenie na rýchle meranie plošného odporu, merného odporu a vodivosti materiálov. Hlava so sondami používa pružinové kontakty, ktoré zabraňujú poškodeniu chúlostivých vzoriek, ako sú napríklad polymérne filmy s hrúbkou rádovo v nanometroch. Štvorbodová metóda je schopná dodávať prúdy medzi 1 µA a 150 mA a dokáže merať napätie od 100 μV do 10 V. Systém dokáže merať plošné odpory v rozmedzí od 100 mΩ/□ do 10 MΩ/□, čo umožňuje charakterizáciu širokej škály materiálov.

Špecifikácia:
Rozsah napätia: ± 100 µV to ± 10 V
Rozsah prúdu: ± 1 µA to ± 150 mA
Rozsah plošného odporu: 100 mΩ/□ to 10 MΩ/□ (ohm na štvorec)
Vzdialenosť sond: 1,27 mm
Priemer sondy: 0,48 mm
Maximálna hrúbka vzorky: 10 mm
Rozmery vzorky: 5mm to 60 mm

Laboratórny lyofilizátor Alpha 1-2 LDplus

Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Nemecko

Laboratórny lyofilizátor Alpha 1-2 LDplus kompaktné stolové zariadenie pre efektívnu lyofilizáciu v laboratórnych podmienkach. Používateľské rozhranie LDplus prácu uľahčuje, Je možné si vybrať niekoľko rôznych programov, ktoré je možné prispôsobiť akýmkoľvek potrebám. Teplota kondenzátora -55 ° C umožňuje sušenie vodných produktov.

Špecifikácia:
Max. kapacita: 2,5 kg
Max. výkon: 2 kg/24 h
Teplota (približne): -55 °C

Electrospinning

Elektrostatické zvlákňovanie umožňuje prípravu materiálov s veľmi malými priemermi vlákien (od submikrónov po niekoľko nanometrov), a to prostredníctvom elektricky nabitého prúdu polymérneho roztoku alebo taveniny. Základné vybavenie sa skladá z injekčnej striekačky s kovovým hrotom obsahujúcej vzorku. Na ihlu je pripojený zdroj vysokého napätia. V prípade, že elektrostatická sila je schopná prekonať povrchové napätie roztoku, zo vzorky sa vytvoria vlákna, ktoré sú zhromažďované na uzemnenom kolektore, pričom vzniká tzv netkaná textília.

Tensiometer K100

Kruss, Nemecko

Tensiometer K100 Prístroj na meranie kontaktných uhlov, zmáčania, povrchového napätia, medzifázového napätia a povrchovej energie. Je vhodný aj na meranie práškov a iných pórovitých materiálov.

Systém na stanovenie povrchovej energie

Advex Instruments, ČR

Surface Energy Evaluation system. Tento prístroj je prenosný prístroj, ktorý je primárne určený na meranie uhlov zmáčania testovacích kvapalín a stanovenie povrchových energií polymérov. Prístroj pozostáva z hliníkového zdrsneného rámu s farebnou USB 2.0 kamerou s 1.3MPix rozlíšením, ktorá je pohyblivá vo vertikálnom smere a s 2D horizontálne pohyblivým stolíkom so vzorkou. Použitý software zabezpečuje všetky operácie: ukladanie obrázkov, analýzu profilu kvapky a uhla zmáčania, stanovenie povrchovej energie na báze rôznych modelov jej výpočtu.

Špecifikácia:
Rozmer: 175 x 160 x 145 mm
Farba v kamere: 1280×960
Rozsah veľkostí kvapky: 0.5 – 20 microliter sppojenie cez USB port

Plazmový generátor Low Cost System Zepto

Diener electronic GmbH, Nemecko

Plazmová technológia môže byť použitá na rôzne materiály, ako je sklo, kovy, plasty, textílie a keramiky a na rôzne účely ako je čistenie povrchov, aktivácia povrchov, leptanie povrchov a nanášanie na povrchy – plazmová polymerizácia.
Organické látky sú počas plazmovania chemicky zmenené a odstránené. Pomocou plazmy je možné čistiť takmer všetky typy materiálov.
Aktivácia plazmou sa využíva na úpravu nepolárnych povrchov plastov (PDMS, PE, PP, …) na povrchy s vyššou adhéziou. Povrchová energia sa zvýši bez poškodenia vlastností materiálu.
Pomocou plazmového leptania možno upraviť napr. teflónový povrch tak, aby sa stal hydrofilný. A to bez použitia agresívnych chemikálií.
V priestore plazmy môže dochádzať k polymerizácii monomérov s vhodným tlakom pár, čo je možné využiť na úpravu povrchov.

Špecifikácia:
Generátor: 13.56 MHz, 0 – 50 W
Vákuová komora: valcová, borosilikátové sklo, uzáver, Ø cca. 105 mm, dĺžka: cca. 300 mm, objem komory: cca. 2,6 l
Štandardná elektróda (hliník / ušľachtilá oceľ, mimo komory)
Zásobovanie plynom dva prívody plynu cez ihlový ventil
vVákuová pumpa: výkon 2 m3/h
Ovládanie: ručné

Reaktor indukčne spojenej rádiofrekvenčnej výbojovej plazmy

Elektrotechnický ústav SAV

Reaktor rádiofrekvenčnej výbojovej plazmy. Tento prístroj je používaný na rovnomernú úpravu anorganických a polymérnych práškov. Nízkoteplotná rádiofrekvenčná plazma je generovaná elektromagnetickou indukciou s použitím frekvencie 13.56 MHz pri tlaku 0.1 kPa.

Špecifikácia:
Frekvencia: 13.56 MHz
Pmax: 600 W
tlak = 0.1 kPa

Reaktor kapacitne spojenej rádiofrekvenčnej výbojovej plazmy

Elektrotechnický ústav SAV

Tento prístroj je vhodný na povrchovú úpravu polymérnych fólií rovnako ako 3D výrobkov. Nízkoteplotná rádiofrekvenčná plazma je generovaná medzi dvoma mosadznými kruhovými elektródami, z ktorých je jedna elektróda uzemnená a druhá je pod elektrickým napätím. Najväčšia vzdialenosť medzi dvoma nastaviteľnými kruhovými elektródami je 40 mm.

Špecifikácia:
Frekvencia: 13.56 MHz
Pmax : 600 W
Tlak: 0.1 kPa

Reaktor dielektrickej koplanárnej povrchovej bariérovej výbojovej plazmy

Fakulta matematiky a fyziky UK, Bratislava, Slovensko Elektrotechnický ústav SAV

Toto zariadenie sa používa na povrchovú úpravu fólií. Makroskopická homogénna vysokohustotná plazma je generovaná v dynamických podmienkach pri atmosférickom tlaku. Plazma je generovaná systémom elektród pozostávajúcich zo systému paralelných strieborných pások (1-mm šírka, 50 mikrometrov hrúbka, s 0.5 mm medzerami medzi páskami vyrobenými z Ag pasty) zabudovaných do 96 % Al2O3.

Špecifikácia:
Frekvencia: 15 kHz
Um : 10 kV
Pmax : 450 W
tlak: 100 kPa

Ultrazvukový procesor UP400S

Hielscher, Nemecko

Ultrazvukový procesor UP400S je výkonné laboratórne zariadenie na vytváranie kalov, disperzií a emulzií nano-veľkostí z dôvodu potenciálu v deaglomerácii a redukcii primárnych látok.

Špecifikácia:
Príkon: 400 W
Pracovná frekvencia: 24 kHz
Sonotroda H7 (priemer 7 mm): maximálna amplitúda: 175 µm
Hustota akustického výkonu: 300 W/cm2
Objemy: 10-250 ml