Projekty OVB

Prebiehajúce projekty

BASF

Rýchlostné konštanty a modelovanie pre polymerizačné procesy: ko- a terpolymerizačné štúdie vo vode, alkoholoch a ich zmesiach
Projekt BASF
Zodpovedný riešiteľ: Lacík Igor, Robin Hutchinson
Evidenčné číslo projektu: R & D kontrakt
Trvanie projektu: 07.2019 – 06.2022
Spoluriešiteľské inštitúcie: Queen’s University, Kingston, Kanada

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Marek Bučko (FCHPT STU), Igor Lacík
Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0272
Trvanie projektu: 07.2021 – 06.2026
Spoluriešiteľské inštitúcie: FCHPT STU Bratislava

Nano-Neuro-Plast: Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Eliahu Dremencov (Centrum biovied SAV), Juraj Kronek
Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0202
Trvanie projektu: 07.2021 – 06.2025
Spoluriešiteľské inštitúcie: Centrum biovied SAV, Biomedicínske centrum SAV

Hypomat: Polymérne materiály na báze poly(2-alkyl-oxazolínov) a polyfosfazénov s nastaviteľnou termosenzitivitou a biodegradáciou
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Kronek
Evidenčné číslo projektu: APVV-SK-AT-20-0025
Trvanie projektu: 01.2021 – 12.2022
Spoluriešiteľské inštitúcie: Centrum biovied SAV, Biomedicínske centrum SAV

Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky (MICROPAN)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík
Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0480
Trvanie projektu: 07.2019 – 06.2023
Spoluriešiteľské inštitúcie: Medzinárodné laserové centrum, Fyzikálny ústav SAV

BioPolSil: Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Jana Madejová (Ústav anorganickej chémie SAV), Juraj Kronek
Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0487
Trvanie projektu: 07.2020 – 06.2024
Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav anorganickej chémie SAV

Vedecká grantová agentúra (VEGA)

Vývoj imunoaktívnych polymérnych nosičov pre fotodynamickú terapiu
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Kroneková
Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0172/21
Trvanie projektu: 01.2021 – 12.2023

Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Milena Reháková (FCHPT STU), Juraj Kronek
Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0602/19
Trvanie projektu: 01.2019 – 12.2022
Spoluriešiteľské inštitúcie: FCHPT STU Bratislava

Mikrosféry pripravené dvojitým kovalentným a nekovalentným sieťovaním alginátov so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Abolfazl Heydari
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0140/20
Trvanie projektu: 01.2020 – 12.2022

Radikálová polymerizácia vodorozpustných monomérov: vplyv molekulových interakcií na kinetiku a mechanizmus polymerizácie
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0121/20
Trvanie projektu: 01.2020 – 12.2022

MAD

Implantovateľné polymérne nosiče liečiv založené na duálnom nekovalentnom a kovalentnom sieťovaní so samosceľovacími vlastnosťami
Projekt MAD
Zodpovedný riešiteľ: Abolfazl Heydari
Evidenčné číslo projektu: MAD
Trvanie projektu: 01.2021 – 12.2022
Spoluriešiteľské inštitúcie: Katedra farmaceutickej technológie, Hacettepe University, Turecko

COST

Pokročilé inžinierstvo a výskum aerogélov pre environmentálne vedy a vedy o živej prírode
Projekt COST EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík
Evidenčné číslo projektu: COST Action CA18125
Trvanie projektu: 04.2019 – 04.2023
Spoluriešiteľské inštitúcie: 37 celkovo, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU), Austria, UCLouvain, Belgium, University of Liege, Belgium, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Zagreb, Croatia, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain, VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, University of Helsinki, Finland, Centre for Materials Forming (CEMEF), Sophia-Antipolis, France, …

Ukončené projekty

BASF

Stanovenie rýchlostných konštánt a modelovanie súčasných a v budúcnosti študovaných polymerizačných procesov a systémov v BASF
Projekt BASF
Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík
Evidenčné číslo projektu: projekt BASF AG, Ludwigshafen, Nemecko
Trvanie projektu: 09.2015 – 08.2018
Spoluriešiteľské inštitúcie: Queens University, Kingston (Prof. R. Hutchinson)

Determination of rate coefficients of water-soluble monomers with special emphasis on charged/ionizable monomers
Projekt BASF
Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík
Evidenčné číslo projektu: BASF 06/2004
Trvanie projektu: 06.2004 – 05.2015
Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute of Physical Chemistry, Göttingen, Germany (Prof. M. Buback), Queen’s University, Kingston (Prof. R. Hutchinson) and Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich, Switzerland (Prof. G. Storti)

Jouvenile Diabetes Research Foundation. JDRF Grant

Nová generácia viackomponentných PMCG mikrokapsúl s kontrolovaným povrchom pre vyhnutie sa imunitnej odpovedi po transplantácii
Projekt JDRF
Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík
Evidenčné číslo projektu: 2-SRA-2018-521-S-B
Trvanie projektu: 09.2017 – 08.2020
Spoluriešiteľské inštitúcie: CellTrans, Inc., Chicago, USA (Prof Oberholzer), NTNU Trondheim, Norway, UMCh Praha, CZ

Multicomponent microcapsules for allogeneic islet transplantation in a comprehensive, preclinical non-human primate model
Projekt JDRF
Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík
Evidenčné číslo projektu: 2-SRA-2014-288-Q-R
Trvanie projektu: 09.2014 – 08.2016
Spoluriešiteľské inštitúcie: University of Illinois, Chicago, USA (Prof Oberholzer, Coordinator), NTNU Trondheim, Norway

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií (IRENKA)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: I. Lacík
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0227
Trvanie projektu: 07.2016 – 06.2020
Spoluriešiteľské inštitúcie: Chemický ústav SAV, Bratislava; FCHPT STU, Bratislava

Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov (Nanomat)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: I. Chodák
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0741
Trvanie projektu: 07.2016 – 06.2020
Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava

Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv (DARLINK)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: I. Lacík, J. Kronek
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0485
Trvanie projektu: 07.2016 – 06.2020
Spoluriešiteľské inštitúcie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice; UBGŽ Ivánka pri Dunaji; LF UK Bratislava

Syntéza a charakterizácia hybridných polymérnych systémov pre odchytávanie endotoxínov (HYBRID)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Kronek
Evidenčné číslo projektu: APVV-SK-KR-18-0011
Trvanie projektu: 09.2018 – 12.2019
Spoluriešiteľské inštitúcie: Hanyang University, Seoul, Kórejská republika

Materiály a procesy pre funkčnú enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe diabetu (MEREDIT)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík
Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0858
Trvanie projektu: 07.2015 – 06.2019
Spoluriešiteľské inštitúcie: Medzinárodné laserové centrum

Silicon carbide thin film technologies: Research and development of silicon carbide thin film technologies for application in solar cells and thin film devices
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Angela Kleinová
Evidenčné číslo projektu: APVV-0443-12
Trvanie projektu: 10.2013 – 12.2016
Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute of Chemistry SAS Bratislava (Coordinator, J. Huran)

Materials and processes for functional encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatment (MEREDIT)
Projekt APVV
Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík
Pracovníci zapojení do riešenia: Rastislav Baran, Angela Kleinová, Daniela Moravčíková, Nadežda Petrenčíková, Juraj Kronek, Filip Rázga, Petra Šrámková, Anna Zahoranová, Lucia Kleščíková, Andrea Mihálová, Veronika Némethová, Petra Mazancová, Anna Chovancová, Zuzana Kroneková, Dušana Treľová, Lucia Uhelská
Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0858
Trvanie projektu: 07.2015 – 06.2016
Spoluriešiteľské inštitúcie: Medzinárodné laserové centrum, Bratislava, SVK; University of Illinois, Chicago, USA; Centre of Molecular Inflamation Research, NTNU, Trondheim, NOR; Politecnico di Milano, Milano, ITA

Vedecká grantová agentúra (VEGA)

Kombinované polymérne systémy pre imunoterapiu rakoviny
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Kroneková
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0124/18
Trvanie projektu: 01.2018 – 12.2020

Príprava polymérnych mikrosfér interným gélovaním v emulzii a kritické zhodnotenie ich vlastností smerom k funkčnej liečbe cukrovky typu I
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dušana Treľová
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0059/16
Trvanie projektu: 01.2016 – 12.2018

Biocompatibility study of polymers and polymeric materials suitable for biomedical applications. In vitro analysis of cytotoxicity and cell response at the signal trasduction level.
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Kroneková
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0156/15
Trvanie projektu: 01.2015 – 12.2017

Polymers based on 2-oxazolines for targeted drug delivery and controlled cell adhesion
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Kronek
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0163/15
Trvanie projektu: 01.2015 – 12.2017

Kinetics and bioapplications of zwitterionic polymers
Projekt VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0198/14
Trvanie projektu: 01.2014 – 12.2016

MNT-ERA-Net Projekty

M2Neural: Multifunctional Materials for Advanced Neural Interfaces (M-ERA.NET Transnational Call 2013)
Projekt ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Igor Lacík
Evidenčné číslo projektu: M-ERA.NET 11/2014
Trvanie projektu: 11.2014 – 10.2016
Spoluriešiteľské inštitúcie: The BioRobotics Institute, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, Pisa, Italy (Coordinator of the project: Arianna Menciassi)

SASPRO

Conjugated antisense system for selective and specific BCR-ABL suppression: An innovative strategy for CML treatment (CASSETTE)
Projekt SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Filip Rázga
Evidenčné číslo projektu: 0057/01/02
Trvanie projektu: 04.2015 – 03.2018

Ostatné projekty

Katiónové poly(2-oxazolíny) pre transport génov a liečiv
Projekt OP
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Kronek
Evidenčné číslo projektu: MAD
Trvanie projektu: 01.2018 – 12.2020
Spoluriešiteľské inštitúcie: Institute of Polymers BAS Sofia

Charakterizácia polymérov a mikrokapsúl (Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc, Japan)
Projekt OP
Zodpovedný riešiteľ: Lacík Igor
Trvanie projektu: 01.2017 – 12.2020

Vývoj biokompatibilných stimuli-senzitývnych transportných systémov liečiv zložených z kopolymérov na báze 2-oxazolínu a 3-hydroxybutyrátu (Vyšegradský fond vedecké štipendium)
Projekt OP
Zodpovedný riešiteľ: Michal Kawalec (CMPW PAN Zabrze), Juraj Kronek
Trvanie projektu: 01.2020 – 10.2020
Spoluriešiteľské inštitúcie: CMPW PAN Zabrze

Testovanie multikomponentných PMCG mikrokapsúl v NHP predklinickom modeli
Projekt OP
Zodpovedný riešiteľ: Lacík Igor
Trvanie projektu: 01.2018 – 08.2019
Spoluriešiteľské inštitúcie: CellTrans Inc., Chicago