News/Events

News

Nájdi v sebe vedca - zhrnutie a poďakovanie

V rámci projektu „Nájdi v sebe vedca“ navštívilo Ústav polymérov SAV päť tried 5. ročníka (cca 122 žiakov) ZŠ Pavla Marcelyho. Návštevy sa uskutočnili v dňoch 5. apríla a 4. mája. Cieľom tohto projektu bolo prebudiť v deťoch záujem o vedu, zvýšiť povedomie o vedeckej činnosti zábavnou formou a v neposlednom rade žiakov aj motivovať k experimentálnemu prístupu k úlohám v škole.

Žiakov a pani učiteľky privítala na Ústave polymérov SAV organizačná tajomníčka Silvia Podhradská a oboznámila ich s priebehom celej akcie. Po uvítaní nasledovali prednášky Anity Eckstein (5.4.2017) a Kataríny Mosnáčkovej (4.5.2017), ktoré deti zasvätili do tajov polymérov. Cieľom týchto prednášok bolo odpovedať žiakom na otázky, čo je polymér, s akými polymérmi sa môžu stretnúť aj doma v kuchyni, aké môžu mať tieto materiály vlastnosti, na čo sa používajú a akým spôsobom sa ho po použití vieme zbaviť, prípadne ako ho recyklovať. Prednášky nemali len vzdelávací charakter. Anita a Katarína sa podelili s deťmi aj o svoju motiváciu, ktorá ich viedla k tomu, aby sa stali vedkyňami.

Následne boli žiaci rozdelení do skupín a v skupinkách sa striedali v laboratóriách. Dostali kvíz s otázkami, na ktoré mali získať odpovede na pripravených stanovištiach.

V laboratóriu kompozitných materiálov Michaela Sedníčková demonštrovala analýzy mechanických vlastností polymérov na zariadení Instron a následne dostali deti do rúk vzorky polymérov, u ktorých si mohli sami vyskúšať mechanické vlastnosti lámaním vzoriek. Následne mohli prejsť k ďalšiemu stanovištiu v tomto oddelení, kde Katarína Mosnáčková demonštrovala prípravu vodivého polyméru chemickou oxidačnou polymerizáciou vo vodnom roztoku. Žiaci si vyskúšali meniť farbu indikačných roztokov vplyvom meniaceho sa pH jednoduchými neutralizačnými reakciami s kyselinou citrónovou za výdatnej asistencie Michala Procházku. Ďalej mohli vidiet polymérne kompozity vyvinuté na našom pracovisku, ktoré sú študované ako potenciálne materiály pre výrobu displejov pre nevidiacich.

Anna Zahoranová a František Ivanič predstavili deťom aj netradičnú vlastnosť škrobu, ktorý sa po mechanickom stlačení mení z tekutiny na tuhú látku. Anka ich taktiež naučila niečo o hydrogéloch, materiáloch, ktoré vedia absorbovať veľké množstvo vody. Pritom si deti mohli vytvoriť vlastný polymérny sneh.

V laboratóriu elektrostatického zvlákňovania Alena Šišková a Eliška Číková demonštrovali jednu z možností spracovania polymérov do formy veľmi jemných vlákien. Tieto vlákna v nano rozmeroch sú študované ako vhodné nosiče liečiv a iných bioaktívnych molekúl. Žiakov zaujalo prirovnanie výroby týchto vlákien k práci pavúka, ktorý snová svoje siete v prírode. Na ukážku sme počas týchto návštev spracovali do formy siete rozpustenú PET fľašu z jemne perlivej minerálky. Deti si tu mohli vytvoriť vlastné predmety z drôtu, ktorý potom s pomocou zodpovednej osoby pokryli vláknami.

Vo foyer ústavu si mohli prezrieť výstavu recyklovaných polymérnych materiálov, ktorú pre nás pripravili študentky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, a to aj s odborným výkladom. Následne tu mohli pracovať s optickým mikroskopom, na ktorom si mohli obzrieť zblízka materiály, ktoré nás obklopujú a sú zdrojmi prírodných polymérov ako je celulóza, keratín a pod. Mohli si obzrieť a porovnať štruktúru rastlinných (bavlna a kapok) ako aj živočíšnych (ovčia vlna, vlasy, veveričie chlpy a pod.) vlákien. S prácou s mikroskopom ich previedli kolegyne Mária Kováčová a Nikol Bugárová.

Všetkým zainteresovaným kolegom za aktívnu účasť ďakujeme a ostatným kolegom ďakujeme za trpezlivosť a akceptovanie zvýšenej hlučnosti na [stave.

Na záver každej návštevy nasledovalo krátke posedenie, kde sme zhodnotili priebeh návštevy a malí experimentátori si odniesli malý darček. Týmto by sa spolu-koordinátorky rady poďakovali sponzorom zo spoločnosti IMUNOGLUKAN, s.r.o.. Sponzor prispel balíčkami plnými prekvapení, pre šiestich vyžrebovaných žiakov, ktorí správne vyplnili kvíz a boli vyžrebovaní. Ďakujeme.

Veríme, že návšteva na Ústave polymérov SAV bola pre žiakov pozitívnym zážitkom. Žiaci mohli vidieť vedcov priamo v akcii, zažiť mnoho experimentov na vlastnej koži a zistiť, že veda na Slovensku je aktívna a produktívna. Veríme, že niektorí zo žiakov sa k nám vrátia aj počas svojho ďalšieho štúdia. Budú u nás srdečne vítaní.

Ľudia zapojení do projektu za UPo SAV: Ing. Alena Šišková, PhD., Mgr. Silvia Podhradská, PhD., Ing. Anita Eckstein, PhD., Mgr. Katarína Mosnáčková, PhD., Ing. Michaela Sedníčková, PhD., Mgr. Anna Zahoranová, PhD., RNDr. Michal Procházka, PhD., Ing. Eliška Číková, Ing. Róbert Balogh, Ing. Nikol Bugárová, Ing. Mária Kováčová, Ing. František Ivanič.

Alena Šišková a Silvia Podhradská